2017- 2018 – o’quv yili uchun ona tili va adabiyot fanidan testlar banki – Safarova Mohigul Muhammadovnaning shaxsiy veb sayti

2017- 2018 – o’quv yili uchun ona tili va adabiyot fanidan testlar banki

2017- 2018 – o’quv yili uchun ona tili va adabiyot fanidan testlar banki

8-sinf  I chorak  I variant

  1. Ijodiy mehnatning oliy ko‘rinishi, murakkab aqliy mehnat jarayoni nima? a) Insho.                     b) Ijodiy bayon.                  c) Ijodiy ish.               d) Nazorat diktant.                                       2.  Insho mavzusiga ko‘ra necha turga bo‘linadi?                                                                                                           a)3ta.                 b)2ta.                       c) 4ta.                  d) 5ta.                                                                                         3. So‘z birikmasida so‘zlar o‘zaro qanday bog’lanadi?                                                                                                  a)Faqat teng.             b)Faqat tobe.                c)Teng va tobe.            d)Erkin bog’lanadi.                                              4.  So‘z birikmasi va gap qurilishi tilshunoslikning qaysi bo‘limida o‘rganiladi?                                                                   a)Fonetika.                 b)Morfologiya.            c)Leksikologiya.         d)Sintaksis.                                                             5. So‘z birikmasida hokim so‘z qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qanday turlarga bo‘linadi?                                                                                                                                            a)Sifat so‘z birikmasi.                     b)Fe’lli so‘z birikmasi                                                                   c)Otli so‘z birikmasi.                      d) Otli va fe’lli so‘z birikmasi.                                                                                         6. Daftarga yozmoq, tez yugurmoq, ta’sirli gapirmoq so‘z birikmasining turini aniqlang.                                                 a)Otli birikma.                  B)Fe’lli birikma.    c)Sifatli birikma.      d)Ravishli birikma.                                                                  7. Bitishuv birikma berilgan qatorni toping.                                                                                                                              a) Ishchan o‘quvchi, mehribon murabbiy.           B)Tez termoq, do‘stlarni kormoq.                                                      c) G’alaba uchun kurashmoq, chiroyli qiz.           D)Katta xona, xonani bezatmoq.                                                        8. Maktab bog’i, kitobning muqovasi, Alisherning do‘stlari so‘z birikmalari qaysi usul yordamida birikkan?                                                                                                                                             A )Boshqaruv.                b) Bitishuv.              c)Teng aloqa.                   D) Moslashuv.                                                              9. Boshqaruvli so‘z birikmalari berilgan qatorni toping.                                                                                                 a) G’oliblik uchun kurashmoq, katta xona.                  b)Shaharda yashamoq, oltin uzuk.                                                        c) O‘quvchiga e’tibor, bemor uchun dori.       D)Qalam bilan chizmoq, kitobning muqovasi.                                      10. Hokim so‘z olmosh bilan ifodalangan so‘z birikmalar qatorini toping.                                                               a)Bu hayot,qanday go‘zal, mening o‘zim.    b)Gullarning barchasi, qizlarning har biri.                                     c) Hammadan go‘zal, g’oyat qiziqarli.          d)Har bir vazifa, o‘z uying.                                                                          11.Teng bog’lanish nimani hosil qiladi?                                                                                                                    a) So‘z qo‘shilmasini.        B)So‘z birikmasi.                                                                                     c)Gapni.                             d)Moslashuvli birikmani.                                                                              12. Tobe bog’lanish nimani hosil qiladi?                                                                                                                            a) So‘z birikmasi.              b)So‘zni.                  c)Gapni.            D)So‘z qo‘shilmasini.                                         13.So‘z birikmasi berilgan qatorni toping.                                                                                                             a)Qiziqarli mashg’ulot.           B)Kecha oydindir.             c)Asar o‘qishli.          d)Sariq qattiq                                            14. Gap berilgan qatorni toping.                                                                                                                               a)Gul chiroyli, qovun shirin.                     b)Shirin qovun, ko‘chat o‘tkazish.                                                             c)Maqolani o‘qimoq, asar o‘qishli.           d)G’azal yodlash, sovuq qattiq.                                                                          15. Gapning maqsadiga ko‘ra turlari berilgan qatorni berilgan.                                                                                          a) Undov gap, darak gap.                                     b)Buyruq gap, his- hayajon gap.                                                                                                                c) Darak , buyruq, istak, so‘roq gaplar.                d)So‘roq gap, istak gap, undov gap.                                                   16. Gaplar tuzilishiga ko‘ra nechta turga bo‘linadi?                                                                                                           a) 2ta: so‘roq, darak.             b)3ta: soda, istak, undov.        c)2ta: soda, qo‘shma.         d) lta: undov.                                                                                                                                                            17. Sodda gap berilgan qatorni toping?                                                                                                                             a) Bilimli o‘zar, bilimsiz to‘zar.                           b) Qimirlagan qir oshar.                                                                       c) Mard bir o‘lar, nomard yuz o‘lar.                    d)U meni ko‘rdi va yugurib keldi.                                                    18. Undov gap so‘roq gapdan hosil bo‘lgan bo‘lsa qanday tinish belgi qo‘yiladi?                                                                         a) So‘roq belgisi.                                      b) Undov belgisi.                                                                                                      c) Oldin so‘roq keyin undov belgisi.        D)Oldin undov belgisi keyin so‘roq belgisi.                                              19. Odam borki, odamlarning naqshidir. Gapning tuzilishiga ko‘ra turini aniqlang.                                                      a) Sodda yoyiq gap.                            b)Sodda yig’iq gap.                                                                                      c)Sodda gap.                                      d)Qo‘shma gap.                                                                                                  20. Sodda yig’iq gap berilgan qatorni toping                                                                                                                 a) Biz kecha muzeyga bordik.                     b)Mayin esgan shamol ko‘nglimizni chog’qildi.                                                       c) Dars boshlandi.                                       d)Kamola darvozadan shoshilib kirib keldi.                                                      21.Adabiy nutq nima?                                                                                                                                                                        a)So’z san’atkorlari-yozuvchilar, shoirlar, olimlar tomonidan ishlangan, qat’iy me’yorlarga ega bo’lgan nutq.    B)Shevalardan foydalanib tuzilgan nutq.              C)Eskirgan so’zlar qo’llanilgan nutq.                               D)Tilshunoslikning bir bo’limi.                                                                                                                             22.Badiiy adabiyot, ya’ni badiiy asarlarga xos bo’lib, unda badiiylik, ifodaviylik, ta’sirchanlik kuchli bo’lgan uslub … deyiladi.                                                                                                                                         a)Ilmiy uslub.                      B)Badiiy uslub.                                                                                 C)Rasmiy uslub.                  D)Idoraviy uslub.                                                                                                      23.Ilmiy uslubga xos xususiyatlar berilgan qatorni toping?                                                                                       a)Qonunlar, hukumat qarorlari yoziladigan nutq uslubi.                                                                                    B)Ifodaviylik, ta’sirchanlik kuchli bo’lgan nutq uslubi.                                                                                 C)Aniqlik, mantiqlik, maktab darsliklari yoziladigan nutq uslubi.                                                               D)Turli hujjatlar, ish qog’ozlari yoziladigan nutq uslubi.                                                                           24.Mustaqil so’z turkumlari berilgan qatorni toping.                                                                                                     a)Uyqu, chiroyli, uzun, uchun.                B)Bilan, so’zla, go’yo, ohista.                                                                 C)Oltov, ham, mingta, orqali.                  D)O’ntacha, buyuk, shirin, havo.                                                       25.Mustaqil so’z turkumlari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?                                                                                         A)Ot, sifat, son, olmosh, fe’l, ravish.        B)Sifat, son, bog’lovchi, modal so’zlar.                                                                             c)Fe’l, olmosh, yuklama, taqlid so’z.         d)Olmosh, fe’l, ravish, bog’lovchi, yuklama.

 

 

2016- 2017 – o’quv yili uchun ona tili va adabiyot fanidan testlar banki

8-sinf  I chorak  II variant

  1. Teng bog’lanish nimani hosil qiladi?                                                                                                      a) So‘z qo‘shilmasini.                  b)So‘z birikmasi.                                                                                   c)Gapni.                                       d)Moslashuvli birikmani.                                                                            2.  Tobe bog’lanish nimani hosil qiladi?                                                                                                        a) So‘z birikmasi.        b)So‘zni.           c)Gapni.          d)So‘z qo‘shilmasini.                                              3. So‘z birikmasi berilgan qatorni toping.                                                                                          a)Qiziqarli mashg’ulot.        b)Kecha oydindir.                                                                                c)Asar o‘qishli.                    d)Sariq qattiq.                                                                                              4. Gap berilgan qatorni toping.                                                                                                               a) Gul chiroyli, qovun shirin.                   b)  Shirin qovun, ko‘chat o‘tkazish.                            c)Maqolani o‘qimoq, asar o‘qishli.          d)G’azal yodlash, sovuq qattiq.                                 5. Gapning maqsadiga ko‘ra turlari berilgan qatorni berilgan.                                                                 a) Undov gap, darak gap.                      b)Buyruq gap, his- hayajon gap.                                 c)Darak , buyruq, istak, so‘roq gaplar.      d)  So‘roq gap, istak gap, undov gap.                                     6. Gaplar tuzilishiga ko‘ra nechta turga bo‘linadi?                                                                             a) 2ta: so‘roq, darak.               b)  3ta: sodda, istak, undov.                                                                         c) 2ta: sodda, qo‘shma.           d) lta: undov.                                                                                                               7.  Sodda gap berilgan qatorni toping?                                                                                                    a) Bilimli o‘zar, bilimsiz to‘zar.                  b)Qimirlagan qir oshar.                                                        c)Mard bir o‘lar, nomard yuz o‘lar.          d)U meni ko‘rdi va yugurib keldi.                                              8.  Undov gap so‘roq gapdan hosil bo‘lgan bo‘lsa qanday finish belgi qo‘yiladi?                                  a) So‘roq belgisi.                                   b)Undov belgisi.                                                                                           c)Oldin so‘roq keyin undov belgisi.           d)  Oldin undov belgisi keyin so‘roq belgisi.                    9 . Odam borki, odamlarning naqshidir. Gapning tuzilishiga ko‘ra turini aniqlang.                      a)Sodda yoyiq gap.          b)Sodda yig’iq gap.                                                                                c)Sodda gap.                    d)Qo‘shma gap.                                                                                                    10.  Sodda yig’iq gap berilgan qatorni toping.                                                                         a) Biz kecha muzeyga bordik.                b)Mayin esgan shamol ko‘nglimizni chog’ qildi.                               c)  Dars boshlandi.                                  d)Kamola darvozadan shoshilib kirib keldi.                           11. Ijodiy mehnatning oliy ko‘rinishi, murakkab aqliy mehnat jarayoni nima?                                        a) Insho.   b)Ijodiy bayon.      c) Ijodiy ish.     d) Nazorat diktant.                                                     12. Insho mavzusiga ko‘ra necha turga bo‘linadi?                                                                              a)3ta.            b)2ta.           c) 4ta.            d)5ta.                                                                                             13. So‘z birikmasida so‘zlar o‘zaro qanday bog’lanadi?                                                               a)Faqat teng.                 b) Faqat tobe.                                                                                                              c) Teng va tobe.            d) Erkin bog’lanadi.                                                                                                        14. So‘z birikmasi va gap qurilishi tilshunoslikning qaysi bo‘limida o‘rganiladi?         a)Fonetika.      b)Morfologiya.         c) Leksikologiya.            d) Sintaksis.                                                          15. So‘z birikmasida hokim so‘z qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qanday turlarga bo‘linadi?                                                                                                                                  a)Sifatli so‘z birikmasi.               b) Fe’lli so‘z birikmasi.                                                                     c) Otli so‘z birikmasi.                 d) Otli va fe’lli so‘z birikmasi                                                           16. Daftarga yozmoq, tez yugurmoq, ta’sirli gapirmoq so‘z birikmasining turini aniqlang.                     a) Otli birikma.        b)  Fe’lli birikma.        c)  Sifatli birikma.           d)  Ravishli birikma.  17. Bitishuv birikma berilgan qatorni toping.                                                                                          a) Ishchan o‘quvchi, mehribon murabbiy.               b)  Tez termoq, do‘stlarni kormoq.                     c)  G’alaba uchun kurashmoq, chiroyli qiz.             d)  Katta xona, xonani bezatmoq.                          18. Maktab bog’i, kitobning muqovasi, Alisherning do‘stlari so‘z birikmalari qaysi usul yordamida birikkan?                                                                                                                                     a) Boshqaruv.                   b)  Bitishuv.                                                                                                      c)  Teng aloqa.                 d)  Moslashuv                                                                                                19. Boshqaruvli so‘z birikmalari berilgan qatorni toping.                                                                    a) G’oliblik uchun kurashmoq, katta xona.     b)Shaharda yashamoq, oltin uzuk.       c)O‘quvchiga e’tibor, bemor uchun dori.        d)Qalam bilan chizmoq, kitobning muqovasi.    20. Hokim so‘z olmosh bilan ifodalangan so‘z birikmalari qatorini toping.                                             a) Bu hayot, qanday go‘zal, mening o‘zim.   b)Gullarning barchasi, qizlarning har biri.     c)Hammadan go‘zal, g’oyat qiziqarli.               d)Har bir vazifa, o‘z uying.                                                21. Yig’ilgan xaloyiq suron bilan yangi shahar tomon qo’zg’aldi. Berilgan qatorda qaysi so’zlar yordamchi so’z turkumiga mansub?                                                                                         a)Suron, shahar.                 B)Bilan, tomon.                                                                            C)Yig’ilgan, bilan.             D)Yangi, shahar.                                                                                           22.Kim birovga choh qazisa, unga o’zi yiqiladi. Tagiga chizilgan so’zning turkumini aniqlang.                                                                                                                                          a)Olmosh.                  B)Ot.                       C)Sifat.                   D)Ravish.                             23.Ravishning ma’no turi qancha?                                                                                       a)2ta.                    B)3ta.                      C)5ta.                   D)4ta.                                                             24. Payt ravishlari berilgan qatorni toping.                                                                                      a)Ertalab, kecha, awal.                    B)Boya, to’satdan, juda.                                                             C)Endi, tez, g’oyat.                          D)Do’stona, awal, mardlarcha.                                                             25.Ijodiy-tavsiriy matnning asosiy xususiyatlari berilgan qatorni toping.                                       a)Voqea – hodisaning oddiy axborot tarzida berilishi.                                                                      B)Voqea hodisa oddiy va aniq bayon qilinishi.                                                                                    C)Badiiy- tasviriy vositalar yordamida berilishi.                                                                          D)Tilning badiiy-tasviriy vositalaridan deyarli foydalanilgan

 

2016- 2017 – o’quv yili uchun ona tili va adabiyot fanidan testlar banki

8-sinf  II chorak  I variant

  1. So’z birikmasi va  gap  ona  tilining  qaysi  bo’limida  o’rganiladi?                                                       A) Leksikologiyada                B) fonetika            S) morfologiya            D) sintaksisda                            2. Moslashuvli  so’z  birikmalari  berilgan  qatorni  aniqlang                                                              A) moviy  osmon, mag’rur  xalq                      B) millat  sha’ni , kitobning varag’i                                      S) sehrli  olam, adabiy til                                  D) to’g’ri  talaffuz,  mahalla  oqsoqoli                              3. Bitishuvli   so’z  birikmalari  berilgan  qatorni  aniqlang ?                                                                         A) buyuk  kelajak, 8-sinf                               B)qalb  taronasi, vatan  ravnaqi                                       S)shoir  vatani, gulni  termoq                           D)Andijon  qovuni , do’stlar  bilan  uchrashuv 4. Qaysi  qatorda  ibora  berilgan ?                                                                                                          A) yo’l  boshi, boshiga ko’tarmoq                  S) hayot daraxti,  achchiq  so’z                                                B) ko’zi  ochildi , qulog’iga  quydi                  D)ziyrak  bola , darsga  chorlamoq                                  5. Qaysi  qatorda  qo’shma  so’zlar  berilgan                                                                                   A)baland  tom, oltin  zirak                           S)qizilurug’, Uch qo’rg’on                                                     B)katta bog’ ,yangi yil                                 D)chuqur  soy , sirli  daryo                                                 6. Qaysi  qatorda  gap  berilgan ?                                                                                                     A)BAxt qushi                B)kitob  bilan  oshno        S)maktab  shinam     D) sharafli  kasb 7.Qanday so’z   birikmalarida   tobe  so’z  bosh  so’zga  grammatik  vositalarsiz  bog’lanadi? A) boshqaruvda        B) moslashuvda       S) bitishuvda      D) A va  S                                                       8. Opasi  bilan  ko’rishmoq  birikmasi   qaysi  usulga  bog’langan?                                                            A) Boshqaruv         B) Bitishuv         S) Moslashuv        D) Moslashuv  va  Boshqaruv                            9. O’ylab gapirmoq  birikmasida tobe  so’z hokim  so’zga  qaysi  vosita  yordamida  bog’langan?                                                                                                                                                A) Kelishik  va  ohang  bilan                       S) Ko’makchi  va  ohang  bilan                                                  B) Ohang  va  ma’no  bilan                         D) – ning  vositasi  bilan                                                      10) Tobe  so’zning  hokim  so’zga  qaratqich  kelishigi  qo’shimchasi  yordamida  birikish…   A)Boshqaruv               B)Moslashuv                                                                                                 S)Bitishuv                    D)Bitishuv  va  Boshqaruv…                                                                               11)  Teg  bog’lanish  nimani  hosil  qiladi?                                                                                          A) So’z  birikmasini                                  B) Gapni                                                                                  S)  Moslashuvli  birikmani                        D)  So’z  qo’shimchasini                                                             12. Tobe  bog’lanish  nimani  hosil  qiladi?                                                                                         A) So’z  qo’shilmasini                        B) So’z  birikmasini                                                                     S) So’zni                                           D)Gapni                                                                                                           13. Gapning  ifoda  maqsadiga  ko’ra  turlari  berilgan  qatorni  aniqlang?                                                 A) Undov , darak  gap                         S) So’roq, istak, darak, buyruq  gap                                                  B) Buyruq, his- hayajon  gap              D) So’roq, istak, undov  gap                                                        14. Buyruq  gap  berilgan  qatorni  belgilang?                                                                                                 A) Bugun  shanbalik  o’tkazamiz                S) Bugun  qanday  tarixiy  kun ?                                             B) Bugungi  ishni  ertaga  qo’yma               D) Qaniydi, men  ham  sehrgar  bo’lsam                                          15. Gapning  tuzilishiga  ko’ra  turi   nechta?                                                                                          A) 2 ta: so’roq, darak                           B) 3 ta: sodda, istak                                                                          S) 2 ta : soda, qo’shma                        D) 1 ta: undov                                                                           16. So’z  birikmasida   hokim  so’z  qaysi  so’z  turkumi  bilan  ifodalanishiga  ko’ra  qanday  turlarga  bo’linadi?                                                                                                                                A) sifatli  so’z  birikmasi                      S)  otli  so’z  birikmasi                                                                            B) fe’lli  so’z  birikmasi                       D)  B  va  S  javoblar                                                                               17. So’roq  olmoshlari  bilan  hosil  bo’lgan  so’roq  gaplar  berilgan  qatorni  belgilang?                     A) Aytingchi, rasmni  kim  chizdi ?                S) She’rni  yodladingmi?                                                     B) Kim  ko’p  o’qisa, u  ko’p  biladi.              D) Faqat  sizdan  bitta  iltimos…                                      18. Yetti  o’lchab  bir  kes. Ushbu  gap  ifoda  maqsadiga  ko’ra  qanday  gap  turiga  kiradi?                     A) So’roq  gap         B) Darak  gap         S) Istak  gap             D) Buyruq  gap                                         19. Mard bir o’lar,  nomard  ming o’lar-  Ushbu  gap  tuzilishiga  ko’ra  qanday  turga  kiradi?     A) Sodda  gap           B) Sodda  yoyiq  gap        S) Sodda  yig’iq  gap     D)  Qo’shma  gap    20. Sodda  gap  berilgan  qatorni  belgilang?                                                                                               A) Bilimli  o’zar,  bilimsiz  to’zar            S)  Mard  bir  o’lar,  nomard  ming                                              B) Qimirlagan  qir  oshar                          D) U  meni  ko’rdi  va  yugurib  keldi                                     21. Tobe  so’z  hokim  so’zga  qaratqich  kelishigi  qo’shimchasi  (- ning)  bilan  birikadigan  so’z    birikmasi  …..  so’z   birikmasi  deyiladi  .                                                                                   Javob:                                                                                                                                                     22.Faqat  ega  va  kesimdangina  iborat  bo’lgan  gaplar  ….   gaplar  deyiladi.                                  Javob:                                                                                                                                                      23. So’roq  mazmunini  anglatadigan  gaplar  ….  gaplar  deyiladi.                                                      Javob:                                                                                                                                                      24. Faqat  ohang  va  ma’no  jihatdan  bog’lanuvchi  so’z  birikmalari … so’z  birikmalaridir.  Javob:                                                                                                                                                       25. Yetti  o’lchab  bir  kes. Ushbu  gap  ifoda  maqsadiga  ko’ra ….  gapdir.                           Javob:

                                                                    

 

 

2016- 2017 – o’quv yili uchun ona tili va adabiyot fanidan testlar banki

8-sinf  II chorak  II variant

1.Qaysi qatorda faqat iboralar mavjud?                                                                                         a)mehnatsevar xalq, qizil gul                 b)bahor tongi, so’nggi marra                                                      s)oq ko’ngil, istiqlolli xalq                     d)to’nini teskari kiymoq, ishni ko’zini bilish.    2.Qaratqichli aniqlovchili so’z  birikmasi qatnashgan gapni belgilang.                                           a)Harakat har qanday yoshdagi odam hayotida muhim rol o’ynaydi.                                                              b)Ko’p bahodirlar qanot yozib tilaklarida yetdilar.                                                                               s)Alisher Hirotda, Mashhadda ko’p yil tahsil ko’rdi.                                                                      d)O’quvchilar o’ynakorlikni o’rgandilar.                                                                                              3.Atov gap berilgan qatorni aniqlang.                                                                                     a)Hamma xursand, o’zida yo’q shod                  b)Bir gapirib, o’n kuladi.                                        s)Iyun,Quyosh olov sochadi.                             d)Unganman qip-qizil lola qo’ynida                        4.Qaysi gapda kesim uyushib kelgan?                                                                      a)Buxoro,Samarqand,Xiva qadimiy shaharlardir.     b)Alisher Mashhadda, Hirotda o’qidi.      s)Chashmalar, buloqlar maftunman sizga                 d)Biz fikrlaymiz va xulosa chiqaramiz.        5.Quyidagi gapda qaysi bo’laklar uyushgan? Shirkat xo’jaligi bu  pilladan, paxtadan, bug’doydan mo’l daromad oldi.                                                                                                          a)Egalar           b)To’ldiruvchilar          s)Kesimlar          d)Aniqlovchilar                           6.Gapning qaysi bo’laklari uyushib keladi?                                                                                      a)Faqat bosh bo’laklar                               b)faqat egalar                                                            s)faqat 2-darajali bo’laklar                        d)barcha bo’laklar uyushadi                                               7.Uyushiq o’rin holli gapni belgilang.                                                                                a)Buxoro,  Samarqand va Xivaning tarixiy obidalari ko’p                                                                         b) Buxoro,Samarqand va Xivaning tarixiy obidalar bezab turadi.                                                                     s) Buxoroda,Samarqandda va Xivada tarixiy obidalar ko’p                                                           d)Buxoro,Samarqand va Xiva- tarixiy obidalarga boy shaharlar.                                               8.Quyidagi gapda qaysi bo’lak ajratilgan.Boyagi yigitning,Avazning qo’li gul ekan.                           a)kesim           b)aniqlovchi    s)hol   d)ega                                                                                             9.Kiritmalar qanday ifodalanadi?                                                                                                        a)so’z bilan        b)gap bilan         s)so’z birikmalari bilan          d) a,b,s javoblar       10.Undalmali gapni belgilang.                                                                                                     a)Jonivorlar ichida eng kichigi chumolidir                                                                                        b)Maktab dur-u gavhar sochar, G’ayrat qiling o’qing,o’g’lon                                                                 s)Yaxshi xislatlardan biri-ezgulik                 d)Mehnat – baxtning kaliti                                             11.Kirish so’z ishtirok etgan gapni belgilang.                                                                a)Darvoqe,Anvarga ko’p mehnatim singgan        b)Olim bo’lsang, olam seniki                                             s)Hakim Nazir – o’zbek bolalar nasrining otaxonlaridan biri                                                                     d)Yozma va og’zaki nutqda urg’uni qo’llash muhim ahamiyatga ega.                                      12.Undalma gapning qaysi o’rinlarida keladi?                                                                                          a)gapning boshida                   b)gapning oxirida                                                                               s)gapning o’rtasida                  d)gapning barcha o’rinlarida                                                                   13.Gap bo’laklari odatdagicha joylashgan gapni belgilang.                                                            a)Siz menga ko’p narsani o’rgatdingiz           b)Menga siz ko’p narsani o’rgatdingiz                              s)Ko’p narsani o’rgatdingiz siz menga          d)Menga ko’p narsani siz o’rgatdingiz      14.Aniqlovchi uyushib kelgan gapni aniqlang.                                                                                       a)Sabr- toqatga qodir odam  xohlagan narsaga erishishga ham qodir                                                   b)G’azab bilan boshlangan narsa uyat bilan tugaydi                                                                          s)Xotirani kuchaytirishning eng muhim sharti asablarning sog’lom bo’lishidir                                         d)Vazmin va xushmuomala qariya hammaga yoqadi.                                                15.Umumlashtiruvchi so’z qatnashgan gapni aniqlang.                                                                          a)Kitoblar qalbni yoritadi,insonni yuksaklarga ko’taradi                                                        b)Hamasi:olmazor va o’rikzor,anjirzor va anorzorlar orqada qolmoqda edi           s)Xullas,yaxshi kitobni o’qish bilan odam o’zini yanada bilimli,nomusli sezadi.                            d)Sayohat va sayrga chiqishning gashti bor                                                                                                           16.Yonimizda qizlar,o’g’illar qo’shq aytsin,yayrasin,kulsin.Ushbu gapda qaysi bo’laklar uyushib kelgan?                                                                                                                                               a)Faqat ega                b)hol                    s)faqat kesim               d)bosh bo’laklar                                  17.Urg’uning turlari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping.                                                                 a)so’z urg’usi,gap urg’usi                          b)gap urg’usi,bo’g’in urg’usi                                           s)tovush urg’usi,gap urg’usi                     d)so’z urg’usi,bo’g’in urg’usi                                                    18.Qachon umumlashtiruvchi so’zdan so’ng ikki nuqta qo’yiladi.                                   a)umumlashtiruvchi so’z uyushiq bo’laklardan keyin kelsa                                                      b)umumlashtiruvchi so’z uyushiq bo’laklar o’rtasida kelsa                                                                              s) umumlashtiruvchi so’z uyushiq bo’laklar oxirida kelsa                                                                      d) umumlashtiruvchi so’z uyushiq bo’laklardan oldin kelsa                                                19.So’zlovchining nutqi qaratilgan shaxs yoki predmetni bildirgan so’zlar….. dir                        20.qanday? qaysi? kimning? nimaning? so’rog’iga  javob bo’lgan bo’lak….. dir                              21.Egasi ma’lum gaplar – bu…                                                                                                             22.Gap bo’laklariga grammatik jihatdan bog’lanmaydigan bo’laklar….. dir                                     23.Gap bo’laklarining o’rin almashinishi …. Dir                                                                           24.Gapdagi bo’laklardan birining kuchliroq aytilishi ….. dir                                                            25.Gapning biror bo’lagi tushirilgan nutq sharoitidan anglashiladigan gaplar …. dir.

 

 

2016- 2017 – o’quv yili uchun ona tili va adabiyot fanidan testlar banki

8-sinf  III chorak  I variant

1.Faqat ega va kesimdangina iborat gap qanday gapdir?                                                              A)Sodda gap                    B)Atov gap                                                                                                     S)Sodda yoyiq gap            D)Sodda yig’iq gap                                                                            2.Holning ma’naviy turlari nechta?                                                                                                    A)3 ta               B)6 ta                S)5 ta                 D)4 ta                                                                       3.Dilshod maktubni xolasiga berib,ko’chaga chiqib ketdi.Tagiga chizilgan so’z qaysi gap bo’lagi?   A)To’ldiruvchi           B)Aniqlovchi          S)Kesim            D)Hol                                      4.Aqlli o’zini ayblar,aqlsiz do’stini.Ushbu gapda ega qaysi so’z turkumi bilan ifodalangan?   A)Ot bilan         B)Sifat bilan          S)Olmosh bilan             D)Ravish bilan                                  5.Qalb salomat bo’lsa,aql ham,fikr ham salomat bo’ladi.Ushbu gapda berilgan nomustaqil kesimni toping.                                                                                                                           A)salomat bo’lsa            B)bo’ladi          S)salomat bo’ladi           D)bo’lsa                                     6.Ega ko’rsatish olmoshi bilan ifodalangan gap berilgan qatorni toping.                                           A)Bu-siz uchun katta sinov                         B)Urush quyon ovi emas                                         S)Bizning maktab katta                               D)Mening opam ham talaba bo’ldi     7.Sifatlovchi aniqlovchi ishtirok etgan gapni toping.                                                                 A)Yaxshi o’g’il otga mindirar,yomon o’g’il otdan indirar                                                     B)Yaxshidan bog’ qoladi                    S)Yaxshining yaxshiligi tegar har yerda                       D)Dutor  jarangi Zumradning tovushiga qo’shilib ketdi                                                            8.Izohlovchi qatnashgan gapni aniqlang.                                                                                              A)Sobir amaki foydali nasihatlar qiladilar         B)Qorong’u dala jimjit                                         S)Zarur ishlarni bitirdik                  D)Uning ziyrak,qo’ng’ir ko’zlarida horg’inlik bor edi   9.Qaratqich aniqlovchi son bilan ifodalangan gap qatorini belgilang.                                     A)So’raganning bir yuzi qora                   B)Bir kattaning gapiga kir,bir kichikning      S)O’qishning foydasi ko’p                        D)O’nning yarmi-besh                                                10.Tire noto’g’ri qo’yilgan gapni toping.                                                                                      A)Ukam-o’quvchi                            B)Bu gul-qizil                                                                S)Taniganim-shular                          D)Vazifamiz-o’qish                                                               11.Tire  noto’g’ri  qo’llangan  gapni  toping.                                                                              A)Beodoblik-johillik  urug’i     B)Ota-onaga  muhabbat -barcha  yaxshi  fazilatlarning  asosi    S)Kitob-bilim  manbai  hisoblanadi         D)8-mart-xotin-qizlar  bayrami.                                    12.Qaysi  gapda  kesim  ibora  bilan  ifodalangan                                                          A)Ammamning  zardali  ovozini eshitib,damim ichimga tushib ketdi.  B)Qolaversa,doktorlarga ham qiyin.                          S)O’sha yulduz seniki                                             D)Faridaning onasi uning har bir harakatini kuzatdi.                                                            13.Quyidagi  qaysi  gapda  ega  bilan  ot  kesim  orasida  tire  ishlatilishi  lozim?                    A)Kitob bilim manbai                           B)O’g’limdan umidim ko’p                                          S)Qo’shnilarim ham halol odamlar        D)Hammayoq top-toza,yovvoyi o’tlar yo’q.    14.Yaxshidir achchiq haqiqat,lek shurin yolg’on yomon.Ushbu gapdagi kesim bo’lib kelgan sifatlarni toping.                                                                                                                      A)yaxshidir                B)yaxshidir,yomon             S)yomon            D)yaxshidir,achchiq    15.Ot kesimli gapni toping.                                                                                                                   A)Sevimli shoirimiz Po’lat Mo’min yuksak qalb sohibidir.          B)Aqlli o’zini ayblaydi.   S)Yoqimli kuy yangradi                               D)Yaxshi topib gapiradi.                                                               16.Murakkab kesimli gap qatorini aniqlang.                                                                                     A)Bog’da sayroqi qushlar tinmay chug’urlaydi                                                                              B)Xalqimizning mustahkam irodasiga ishonamiz                                                                              S)Ona tilimizni puxta o’zlashtirib olaylik        D)Farzand-belning quvvati                                          17.Egasiz gap qaysi qatorda?                                                                                           A)Bilimdonlik-yoshlarga xos fazilat        B)Ishni o’z vaqtida bajarish kerak      S)O’quvchining burchi a’lo o’qishdir        D)Tilimi tilni yoradi                                                18.Atov gap qatorini aniqlang.                                                                                                      A)Yetti o’lchab bir kes                                     B)Qari bilganni pari bilmas                                                 S)Mevazor bog’larni ko’paytiraylik                  D)Mustaqillik maydoni.Qancha-qancha tantanalarning guvohi bo’lgan                                                                                                            19.Egasi umumlashgan gapni belgilang.                                                                                    A)Ishni o’z vaqtida bajaring                          B)Ustoz o’gitlariga amal qilmoq darkor      S)Avval o’yla,keyin so’yla                             D)Men kitobni o’qidim                                      20.Dadam qo’li ochiq odam edi. Ushbu gapda kesimning tuzilishiga ko’ra turini aniqlang.    A)Ot kesim                       B)Sodda kesim                                                                                     S)Fe’l kesim                      D)Murakkab kesim                                                                              21.Gapning 2-darajali bo’laklari …., …., … dir.                                                                          22.Faqat ega va kesimdangina iborat bo’lgan gaplar….  gaplardir                                                       23.Ega kesim va 2-darajali bo’laklardan iborat gaplar……. gaplardir.                                             24.Kim? nima?qayer? So’roqlariga javob bo’lib,kesimning qo’shimchalaridan anglashilgan shaxs-son ma’nosini aniqlashtiruvchi bo’lak… deyiladi.                                                                       25. .. …. gapning bosh bo’lagidir.

  

2016- 2017 – o’quv yili uchun ona tili va adabiyot fanidan testlar banki

                               8-sinf ona tili fanidan testlar  III chorak  II variant 

1.Tire noto’g’ri qo’yilgan gapni toping.                                                                                        A)Ukam-o’quvchi                     B)Bu gul-qizil                                                                       S)Taniganim-shular                  D)Vazifamiz-o’qish                                                                           2.Tire  noto’g’ri  qo’llangan  gapni  toping.                                                                                         A)Beodoblik-johillik  urug’i     B)Ota-onaga  muhabbat -barcha  yaxshi  fazilatlarning  asosi     S)Kitob-bilim  manbai  hisoblanadi         D)8-mart-xotin-qizlar  bayrami.                                              3.Qaysi  gapda  kesim  ibora  bilan  ifodalangan?
A)Ammamning  zardali  ovozini eshitib,damim ichimga tushib ketdi.  B)Qolaversa,doktorlarga ham qiyin.                S)O’sha yulduz seniki                  D)Faridaning onasi uning har bir harakatini kuzatdi.                                                               4.Quyidagi  qaysi  gapda  ega  bilan  ot  kesim  orasida  tire  ishlatilishi  lozim?                       A)Kitob bilim manbai                  B)O’g’limdan umidim ko’p                                                 S)Qo’shnilarim ham halol odamlar               D)Hammayoq top-toza,yovvoyi o’tlar yo’q.     5.Yaxshidir achchiq haqiqat,lek shurin yolg’on yomon.Ushbu gapdagi kesim bo’lib kelgan sifatlarni toping.                                                                                                                               A)yaxshidir      B)yaxshidir,yomon     S)yomon      D)yaxshidir,achchiq                                       6.Ot kesimli gapni toping.                                                                                                         A)Sevimli shoirimiz Po’lat Mo’min yuksak qalb sohibidir.     B)Aqlli o’zini ayblaydi.   S)Yoqimli kuy yangradi                       D)Yaxshi topib gapiradi.                                                     7.Faqat ega va kesimdangina iborat gap qanday gapdir?                                                             A)Sodda gap        B)Atov gap        S)Sodda yoyiq gap            D)Sodda yig’iq gap      8.Holning ma’noviy turlari nechta?                                                                                                   A)3 ta               B)6 ta              S)5 ta              D)4 ta                                                                          9.Dilshod maktubni xolasiga berib,ko’chaga chiqib ketdi.Tagiga chizilgan so’z qaysi gap bo’lagi?                                                                                                                                                   A)To’ldiruvchi           B)Aniqlovchi          S)Kesim            D)Hol                                                 10.Aqlli o’zini ayblar,aqlsiz do’stini.Ushbu gapda ega qaysi so’z turkumi bilan ifodalangan?   A)Ot bilan                     B)Sifat bilan                                                                                          S)Olmosh bilan             D)Ravish bilan                                                                                        11.Qalb salomat bo’lsa,aql ham,fikr ham salomat bo’ladi.Ushbu gapda berilgan nomustaqil kesimni toping.                                                                                                                            A)salomat bo’lsa            B)bo’ladi          S)salomat bo’ladi           D)bo’lsa                                         12.Ega ko’rsatish olmoshi bilan ifodalangan gap berilgan qatorni toping.                                      A)Bu-siz uchun katta sinov                        B)Urush quyon ovi emas                                        S)Bizning maktab katta                               D)Mening opam ham talaba bo’ldi           13.Sifatlovchi aniqlovchi ishtirok etgan gapni toping.                                                                   A)Yaxshi o’g’il otga mindirar,yomon o’g’il otdan indirar     B)Yaxshidan bog’ qoladi     S)Yaxshining yaxshiligi tegar har yerda                                                                                      D)Dutor  jarangi Zumradning tovushiga qo’shilib ketdi                                                        14.Izohlovchi qatnashgan gapni aniqlang.                                                                                  A)Sobir amaki foydali nasihatlar qiladilar                   B)Qorong’u dala jimjit                            S)Zarur ishlarni bitirdik                  D)Uning ziyrak,qo’ng’ir ko’zlarida horg’inlik bor edi   15.Qaratqich aniqlovchi son bilan ifodalangan gap qatorini belgilang.                                    A)So’raganning bir yuzi qora             B)Bir kattaning gapiga kir,bir kichikning    S)O’qishning foydasi ko’p                  D)O’nning yarmi-besh                                                                 16. Qaratqichli aniqlovchi ishtirok etgan gapni toping.                                                                          a) uydan chiqib ketdi                     b) ko’chaga tomon yugurdi                                                                  s) yaxshining yaxshiligi qoladi     d) yaxshidan bog’ qoladi                                                      17.Egasiz gap qaysi qatorda?                                                                                                A)Bilimdonlik-yoshlarga xos fazilat        B)Ishni o’z vaqtida bajarish kerak      S)O’quvchining burchi a’lo o’qishdir        D)Tilimi tilni yoradi                                                    18.Atov gap qatorini aniqlang.                                                                                                     A)Yetti o’lchab bir kes                  B)Qari bilganni pari bilmas                                                      S)Mevazor bog’larni ko’paytiraylik                                                                                       D)Mustaqillik maydoni.Qancha-qancha tantanalarning guvohi bo’lgan                                         19.Egasi umumlashgan gapni belgilang.                                                                                       A)Ishni o’z vaqtida bajaring                  B)Ustoz o’gitlariga amal qilmoq darkor                                    S)Avval o’yla,keyin so’yla                    D)Men kitobni o’qidim                                                    20.Dadam qo’li ochiq odam edi. Ushbu gapda kesimning tuzilishiga ko’ra turini aniqlang.    A)Ot kesim                 B)Sodda kesim                                                                                                          S)Fe’l kesim                D)Murakkab kesim                                                                                         21. Holning ma’noviy turlarini yozing.                                                                                   22. Belgining yoki predmetning kimga qarashliligini bildirgan aniqlovchi …. deyiladi.                                          23. … yordamida aytilmoqchi bo’lgan fikr ravshanlashadi.                                                                                     24. Ish-harakatni bajarishga imkoniyat, zaruriyat, shart, tilak ma’nolarni ifodalovchi gap….    deyiladi                                                                                                                                                  25. Ko’l bo’yida kattakon archaning g’o’lasi ag’anab yotibdi. Gap bo’laklariga ajrating.

 

                     2016- 2017 – o’quv yili uchun ona tili va adabiyot fanidan testlar banki

                                                   8-sinflar uchun test    IV chorak   Ivariant

1.Kirish so’z ishtirok etgan gapni belgilang.                                                                  a)Darvoqe,Anvarga ko’p mehnatim singgan        b)Olim bo’lsang, olam seniki                                 s)Hakim Nazir – o’zbek bolalar nasrining otaxonlaridan biri                                                         d)Yozma va og’zaki nutqda urg’uni qo’llash muhim ahamiyatga ega.                                     2.Undalma gapning qaysi o’rinlarida keladi?                                                                             a)gapning boshida                       b)gapning oxirida                                                                                  s)gapning o’rtasida                      d)gapning barcha o’rinlarida                                                           3.Gap bo’laklari odatdagicha joylashgan gapni belgilang.                                                                 a)Siz menga ko’p narsani o’rgatdingiz           b)Menga siz ko’p narsani o’rgatdingiz                          s)Ko’p narsani o’rgatdingiz siz menga          d)Menga ko’p narsani siz o’rgatdingiz    4.Anilovchi uyushib kelgan gapni aniqlang.                                                                              a)Sabr- toqatga qodir odam  xohlagan narsaga erishishga ham qodir                                              b)G’azab bilan boshlangan narsa uyat bilan tugaydi                                                                    s)Xotirani kuchaytirishning eng muhim sharti asablarning sog’lom bo’lishidir                          d)Vazmin va xushmuomala qariya hammaga yoqadi                                                     5.Umumlashtiruvchi so’z qatnashgan gapni aniqlang.                                                              a)Kitoblar qalbni yoritadi,insonni yuksaklarga ko’taradi                                               b)Hamasi:olmazor va o’rikzor,anjirzor va anorzorlar orqada qolmoqda edi           s)Xullas,yaxshi kitobni o’qish bilan odam o’zini yanada bilimli,nomusli sezadi.         d)Sayohat va sayrga chiqishning gashti bor                                                                          6.Yonimizda qizlar,o’g’illar qo’shq aytsin, yayrasin, kulsin. Ushbu gapda qaysi bo’laklar uyushib kelgan?                                                                                                                               a)Faqat ega          b)hol               s)faqat kesim                 d)bosh bo’laklar                               7.Urg’uning turlari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping.                                                                  a)so’z urg’usi,gap urg’usi                            b)gap urg’usi,bo’g’in urg’usi                                                  s)tovush urg’usi,gap urg’usi                        d)so’z urg’usi,bo’g’in urg’usi                                    8.Qachon umumlashtiruvchi so’zdan so’ng ikki nuqta qo’yiladi.                          a)umumlashtiruvchi so’z uyushiq bo’laklardan keyin kelsa                                        b)umumlashtiruvchi so’z uyushiq bo’laklar o’rtasida kelsa                                                               s) umumlashtiruvchi so’z uyushiq bo’laklar oxirida kelsa                                                                 d) umumlashtiruvchi so’z uyushiq bo’laklardan oldin kelsa                                                           9.Qaysi qatorda faqat iboralar mavjud?                                                                                      a)mehnatsevar xalq, qizil gul                       b)bahor tongi, so’nggi marra                                                      s)oq ko’ngil, istiqlolli xalq                         d)to’nini teskari kiymoq, ishni ko’zini bilish.   10.Qaratqichli aniqlovchili so’z  birikmasi qatnashgan gapni belgilang.                                   a)Harakat har qanday yoshdagi odam hayotida muhim rol o’ynaydi.                                             b)Ko’p bahodirlar qanot yozib tilaklarida yetdilar.                                                                       s)Alisher Hirotda, Mashhadda ko’p yil tahsil ko’rdi.                                                              d)O’quvchilar o’ynakorlikni o’rgandilar.                                                                                       11.Atov gap berilgan qatorni aniqlang.                                                                                           a)Hamma xursand, o’zida yo’q shod                        b)Bir gapirib, o’n kuladi.    s)Iyun,Quyosh olov sochadi.                               d)Unganman qip-qizil lola qo’ynida    12.Qaysi gapda kesim uyushib kelgan?                                                              a)Buxoro,Samarqand,Xiva qadimiy shaharlardir.                                                                                       b)Alisher Mashhadda, Hirotda o’qidi.             s)Chashmalar, buloqlar maftunman sizga               d)Biz fikrlaymiz va xulosa chiqaramiz.                                                                                       13.Quyidagi gapda qaysi bo’laklar uyushgan? Shirkat xo’jaligi bu yil pilladan, paxtadan, bug’doydan mo’l daromad oldi.                                                                                                             a)Egalar            b)To’ldiruvchilar             s)Kesimlar              d)Aniqlovchilar                          14.Gapning qaysi bo’laklari uyushib keladi?                                                                                    a)Faqat bosh bo’laklar                        b)faqat egalar                                                                      s)faqat 2-darajali bo’laklar                 d)barcha bo’laklar uyushadi                                                            15.Uyushiq o’rin holli gapni belgilang.                                                                    a)Buxoro,Samarqand va Xivaning tarixiy obidalari ko’p                                                                       b) Buxoro,Samarqand va Xivaning tarixiy obidalar bezab turadi.                                                   s) Buxoroda, Samarqandda va Xivada tarixiy obidalar ko’p                                        d)Buxoro,Samarqand va Xiva- tarixiy obidalarga boy shaharlar.                                  16.Quyidagi gapda qaysi bo’lak ajratilgan.Boyagi yigitning,Avazning qo’li gul ekan  a)kesim           b)aniqlovchi         s)hol        d)ega                                                            17.Kiritmalar qanday ifodalanadi?                                                                                             a)so’z bilan               b)gap bilan                                                                                                              s)so’z birikmalari bilan          d) a,b,s javob                                                                        18.Undalmali gapni belgilang.                                                                                          a)Jonivorlar ichida eng kichigi chumolidir                                                                                b)Maktab dur-u gavhar sochar, G’ayrat qiling o’qing,o’g’lon                                                          s)Yaxshi xislatlardan biri-ezgulik                 d)Mehnat – baxtning kaliti                                               19.Gap bo’laklarining o’rin almashinishi …. Dir                                                                       20.Gapdagi bo’laklardan birining kuchliroq aytilishi ….. dir                                                21.Gapning biror bo’lagi tushirilgan nutq sharoitidan anglashiladigan gaplar …. dir.      22.qanday? qaysi? kimning? nimaning? so’rog’iga  javob bo’lgan bo’lak….. dir                       23.Gapda bir xil so’roqqa javob bo’lgan va sanash ohangi bilan aytiluvchi bo’laklar …….. dir       24.Gap bo’laklariga grammatik jihatdan bog’lanmaydigan bo’laklar….. dir  25.So’zlovchining nutqi qaratilgan shaxs yoki predmetni bildirgan so’zlar….. dir

 

                   2016- 2017 – o’quv yili uchun ona tili va adabiyot fanidan testlar banki

                                                   8-sinflar uchun test    IV chorak   II variant                                                          1.Qaysi  gapda  aniqlovchi  uyushib  kelgan?                                                                                           A) Iste’dodli  adib  ko’p  asarlar va dramalar yozdi.   B) Undan  sal nordon va xushbo’y hid kelardi.    C)O’zbekiston-yangicha taraqqiyot yo’lida.    D)Seni hur va ozod, seni kuylayman.    2.To’ldiruvchi  uyushib  kelgan  gapni  belgilang.                                                                              A) Mutolaa inson hayotida  muhim o’rin  tutadi.    B)Ona  so’zining  o’zi  har  yurakka  jarangli  sado  beradi.     C) O’tgan  yoshlik  va  chiqqan  so’zni  also  qaytarib  bo’lmaydi.                                                                D) Dunyoda  odamlarni  ko’rishdan  ham  buyukroq  baxt  bo’ladimi?                                                  3.Uyushiq  bo’lakli  gapning  qaysi  birida  umumlashtiruvchi  so’z  qo’llangan?                                         A) Ufqqa  tutashib  ketgan  polizlar  goh  qizg’ish,  goh  qahrabo  rangda  tovlanadi.                                         B) Mehnatda,  ijodda,  san’atda,  fanda  kattadir  yoshlarning  qo’shgan  hissasi.                               C)Ilm,  fan  va  fikr  olami  nihoyatda  keng va chuqur                                                                         D)Bemorning his-tuyg’ulari,o’y-xayollari va kelajak ishlari hammasi  vrachning  qo’lida.     4.Ajratilgan  hol  qo’llangan  hol  qatorini  belgilang.                                                                                    A) Tilning  xizmat  doirasi  juda  keng,  hajmi  o’lchovsiz  bo’ladi.                                                          B) Nafis  chayqaladi  bir  tup  na’matak                                                                                                    C) Soyda,  qo’sh  yong’oqning  tagida,  oppoq  qorga  ko’milib  uzoq  turdi.                                          D) Qarang  buncha  ham  gul  yaproqlari  chiroyli.                                                                                   5.Qaysi  gapda  ajratilgan  to’ldiruvchi  qo’llangan?                                                                                   A) Biz  odamlarga,  ayniqsa,  yoshlarga  parvoyimizni o’n barobar  orttirishimiz  kerak.  B)O’g’lim,  ko’ngil  ko’zday  gap.                C) Bu  yulduzni ,dada, men ko’rgan edim.                                   D) Farzandni  gulag,  onani  bo’stonga  o’xshatadilar.                                                       6.Ajratilgan  aniqlovchi qo’llangan gap qatorini toping.                                                              A)Alisher Navoiy  baytlari  yuz  mingdan  ortiq.                                                                                   B)Buyuk  alloma Abdurahmon  Jomiy “Bahoriston”da saxovat va karamni kuylaydi. C)Mahmud Qoshg’ariyning  “Devoni  lug’otit  turk”  asari  O’rta  Osiyo  turkiy  tillarining  eng  bebaho  yodgorligidir.                 D)Yaproqlar sariq,  qizg’ish  oftobda tovlanardi.                               7.Qaysi gapda  kiritma qo’llangan?                                                                                                A)Ko’z nurim –onam, oltin so’zim- onam                                                                                             B) Tilning,  hatto,  tovush  me’yorlari  ham  bizni  o’qishga  da’vat  etadi.                                              C) Qisqalik,  aniqlik,  soddalik  rasmiy  ish  qog’ozlarining  bosh  belgilaridir.                             D)Badiiy  asarlar  o’ziga  xos uslubda  yoziladi.                                                                           8.Undalma  gap  qatorini  aniqlang.                                                                                            A)Tilning umri uni  yaratgan  xalqning  o’zidek  uzoq  bo’Ldi.                                                           B) Til  shirinligi  ko’ngilga  yoqimli,  yumshoqligi  foydali.         C)O’g’lim, ko’zday gap. D)Gavhar undi ona tuproqdan Qutlug’ bo’ldi muazzam bu yer.                                       9.Berilganlarning qaysi biri ushbu gapning davomi bo’ladi.Yozuvchi bu timsolni zo’r samimiyat va otashin …                                                                                                                      a)Gap  bilan  tasvirlagan                 b)Ehtiros  bilan  tasvirlagan                                                c)G’ayrat  bilan  tasvirlagan           d)G’amginlik  bilan tasvirlagan.                                          10.Egasi yashiringan gapni aniqlang.                                                                                             A)Tilning xizmat doirasi juda keng.             B)Nutq  esa  aniq  hajmli,  shaklli  bo’ladi.                     C)Nutq yakka shaxs, juft  shaxs orasida yuz beradi.  D)Musobaqada,  albatta ,  g’olib chiqamiz.                                                                              11.Qaysi  qatorda  shaxsi  noma’lum  gap  berilgan?                                                                              A) Erta  uyg’ongan  quyosh  nurli  kipriklarini  pirpiratib  bosh  ko’tarmoqda.                                         B) Ko’chatni ko’pincha  bahorda  ekadilar         C) O’rgilay  elimdan,  po’lat  qalqondan.   D)Oddiylik  daholik  alomatidir.                                                                                                12.Atov  gap  berilgan  qatorni  toping.                                                                                             A) Til  madaniyatimiz  ko’zgusi.             B) Mehnatdir  hayotning  zilol  chashmasi.                             C) Qo’shiq,  san’atning  bu  turini  sevmagan  kim  bor?                                                                           D) Farzandni  gulga,  onani  bo’stonga  o’xshatadilar.                                                          13.Umumlashtiruvchi  so’z  qo’llangan  gap  qatorini  toping.                                                                   A) Imtihon  bilimni  charxlaydi        . B) Mehnat  baxt  keltirar.                                                          C) Dono  so’ziga  bino  qo’yar, nodon o’ziga.    D)Mevali  daraxtlar:  o’rik,  gilos  gulladi. 14.Gaplarning  qaysi  biri  so’roq  gap?                                                                                                   A) Shu  tog’lar  bag’rida  men  tug’ilib  o’sgan  shahar. B) Izlaringda  gullar  unsin.                        C) Dunyoda  odamlarni  yaxshi  ko’rishdan  ham  buyukroq  baxt  bo’ladimi?                                            D) Oddiylik  dunyodagi  eng  qiyin  fazilat                                                                               15.Qaysi  gapda  hol  uyushib  kelgan?                                                                                                 A)Maqsud shoshilib, hovliqib kirdi.  B)Nutq yozma  va  og’zaki  bo’ladi. C) Chiroylidir  go’yo  yosh kelin, Ikki daryo yuvar kokilin  D)Yaxshilik g’oyasi barcha buyuklar uchun  mushtariydir                                                            16. Bitishuvli  birikma  qaysi  qatorda  berilgan?                                                                                  A) Bahor  havosi,  hovli  sathi           B) Uzoqdan  ko’rinmoq,  mashg’ulotga  qatnamoq                       C) Ziyrak  bola,  puxta  bilim                  D) Sevimli  shoir,  dalada  uchrashuv                           17.Ot  kesimli  gap  qaysi  qatorda  berilgan?                                                                                        A) O’rtaga  biroz  jimlik  cho’kdi     B) Xayolimda har  turli  fikrlar  kezdi                                             C)Biz tinchlik uchun kurashamiz: ahdimiz  shu.     D) Sizdaylarni  ko’p  ko’rganmiz.                 18.Qaysi  gapda  qaratqich  aniqlovchi  belgili  qo’llanilishi  kerak ?                                                 A) Hamma  ish  xamirdan  qil  sug’urganday  bo’ldi.       B) Hayot  darsligini  o’qidim.                   C) Mirkarimboy  ilonning  yog’ini  yalagan  odam.      D) Ular  qanotini  sindirmaylik.  19.Qaysi  gapda  gap  bo’laklari  noto’g’ri  joylashgan?                                                                    A)Kechga borib qora sovuq turdi.   B)Aytishlaricha,  u  qishloqqa  qaytmabdi. C)Hammadan  Ahmadjon ko’p paxtani terdi.  D)Chiroylidir  go’yo  yosh  kelin,Ikki  daryo  yuvar  kokilin..                                                                                                                        20.Qaysi  javobda  jo’nalish  kelishigi  noo’rin  ishlatilgan?                                                              A) Har  bir  kishining  o’z  fazilatlarining  dalili  va  aqlining  tarjimonidir.                                        B) Dono  so’ziga  bino  qo’yar,  nodon  o’ziga.                                                                                        C) Do’stlarga  qo’lingdan  kelgancha  yaxshilik  qil.      D) Ishga  tezlik  qilish  yaramaydi. 21.Berilgan  so’zlarning  qaysi  biri  ajratib  yoziladi?                                                                                       A) Sohib (qiron),  Ashur(ali),  Bek(obod).     B)O’rta(Osiyo),  Ko’hna(Urganch),                                                   C) Sholi(poya),  Koson(soy),  O’rin(boy).     D) Chim(qo’rg’on),  Olti(ariq),  Poy(abzal)   22.Undalmali  gap  qatorini  belgilang.                                                                                                                     A) Sevinganidan  chapak  chalib,  entikib  nafas  oldi.      B) Zeboning  yuzlaridagi  oyday  tiniq  va  quyoshday  yorug’  bu  holat  moddiy  haqiqatlar  qadar  ochiq  ko’rinardi.                                       C) Shukr  qiling. Sevining.           D) Chirog’im,  qishloqni  bir  aylantirib  kelaymi?                                                                                                                                         23.Gapning  mazmuniy  markazi  nima?                                                                                                      A) Ega B) Kesim  S) Birikma D) A  va  B                                                                                 24.Undalmali  gapni  aniqlang.    A) Qalb  boshdan  ham  ko’ra  to’g’ri  aql  beradi.                                 B) Zamon  ishsiz  va  yalqov  odamlarning  beomon  dushmanidir.        C) So’z  doriga  o’xshaydir,  ortiqchasi  zarar  keltiradi.     D) O’g’lim  oting  nadir? –  deb  so’radi  mo’ysafid 25.Quyidagilarning  qaysi  biri  soda  gap?                                                                                                    A)Insonlarda  umid  bo’lmasaedi,  hayot  lazzati  yo’qolardi. B)Quyosh  nuri  iflos  joyga  tushgani  bilan  qadrsizlanmaydi. C)Biror  ishni  boshlab  yuborish  ocon,  ammo  uni  oxiriga  yetkazish  har  kimning  ham  qo’lidan  kelavermaydi. D)Baxt-iqbol  sekinlik  bilan,  baxtsizlik  esa  tez  keladi

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

blog lam dep | toc dep | giam can nhanh

|

toc ngan dep 2016 | duong da dep | 999+ kieu vay dep 2016

| toc dep 2016 | du lichdia diem an uong

xem hai

the best premium magento themes

dat ten cho con

áo sơ mi nữ

giảm cân nhanh

kiểu tóc đẹp

đặt tên hay cho con

xu hướng thời trangPhunuso.vn

shop giày nữ

giày lười nữgiày thể thao nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thonmau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcmphụ kiện thời trang giá rẻ