2017-2018 – o’quv yili uchun ona tili fanidan tayyorlangan testlar banki – Safarova Mohigul Muhammadovnaning shaxsiy veb sayti

2017-2018 – o’quv yili uchun ona tili fanidan tayyorlangan testlar banki

2017-2018 –  o’quv yili uchun ona tili fanidan tayyorlangan testlar banki

6-sinf      II chorak       I variant

 1. Qaysi javobda faqat o`zakdosh so`zlar berilgan ?

a)oq, oqla, boshla, guldor.            b)go`sht, qo`shmoq, qalampirmunchoq.

s)ishla, ishchan,  ishbilarmon.      d)ong, angla, anglash,  bilmoq.     E)gul, gulla, bog’bon                                                                                                  2. Yasama so`zlar keltirilgan javoblarni toping ?

a)yuksak, yumshoq, yutuq.            b)ko`chki, chopqi, gapdon.

s)qushcha, qumursqa, qutlov.       d)guldon, tepki, bo`lak.      e)kitob, ruchka, kirish

3.Qaysi javobda  qo`shimcha qo`shilgan  o`zak qismi o`zgargan so`zlar berilgan ?

a)sana, so`rash noki, bitta.          b)sochig`i, billaka, karakka, sovuq.

s)angla, ulg`ay, tomog`i.        d)mening, qorni yoqqan, haqi    e)ikkov, toqqacha,  ishtiyoqi tonggan.

4.Qaysi javobda qo`shimcha qo`shilishi natijasida o`zakdagi bir unlisi tushgan so`zlar berilgan ?

a)ulg`ay,o`g`ling, oltovlon.          b)qornim,sarig`i,sanamoq

s)ikkov, shaming, yonoq.            d)o`zing, ikkov, yuragi.             e)seni, inisi, orzum.

 1. Qaysi so`zlarda doimo lik qo`shimchasini olgan holda ishlatiladi ?

a)tikuvchilik, baliqchilik                    b)sherikchilik, ijarachilik

s)puxtachilik, pishiqchilik                  d)qo`shnichilik, to`qchilik         e)mehribonchilik , yilqichilik

 1. –lar qo`shimchasi qaysi javobdagi so`zlar ko`plik ma’nosini ifodalaydi ?

a)besh so`mlar, soatlar, zavqlarini.        b)dadamlar, ruhlar, yuraklar, bog`lar.

 1. s) tuyg`ular, buvimlar,o`zlariga,uch yoshlarda.       d)gullar, Anvarlar, besh kunlar, buvimlar.

e)ko`ksulton, uchtepa, ko`kariq.

 1. Ko`plik qo`shimchasi qaysi javobda nav ( tur, xil ) tushunchasini ifodalagan ?
 2. a) odamlarning bolalarcha quvonishidan zavqim keldi. b)nonlarning yuzi issiq ekan.

s)ombordan choylarni tanlab olasiz , og`ayni.            d)onaizor bolalarga  mehribon bo`lar ekan.

e)qushlar kuylaydi, ariqlar suvlar kuylaydi.

 1. Qaysi javobda qaratqich kelishigining qo`shimchasi o`rnida tushum kelishigining qo`shimchasi yozilgan ?
 2. a) gulni hidi, nonni mazasi, uni ko`zlari.       b)suvni ichdim, ro`yxatni o`qidim, yong`inni o`chirishdi.         s)kitobni varaqlashdi, mashqni yozdi, jadvalni tuzdi.        d)soyabonni ochdi, uzumlarni uzdik, xayolni bo`ldi.          e)yutuqni to`lashdi, vergulni qo`ydi, gapni tugatdi.
 3. Qaysi gapda bo`lishsiz fe’ldan tasdiq ifodalangan ?

a)hech kimga  munofiqlik  qila ko`rma.            b) ish hech kimni o`ldirmaydi.

s)bu gap aytilmay qolmaydi.      d)bu yerda uni ko`rgan emasman     e) go`sht hali sotilgani yo`q.

10.Qaysi gaplar qo`shimchasi  hurmat ma’nosini ifodalab kelyapti ?

 1. a) mustaqilligimizning dastlabki yillardanoq sog`lom avlod tarbiyasi eng ustovor vazifa deb belgilanadi.        b)Zulxumor oyimlar qayerda bo`lsalar, so`zga o`rgatilgan mayna ham shu yerda.

S)ma’naviyat va jismoniy barkamol avlodlarni tarbiyalash  umumdavlat ahamiyatga molik masala.

d)vatan, ona, farzand muqaddas tushunchalar.

11.-li qo`shimchasi bilan yasalgan so`zlar qatorini belgilang ?

a)Ali,Vali,Soli                        b)balli,dalli,gulli

s)erli,baxtli,omadli                 d)Toshkentlik, kiyimlik, do`ppilik     e)gulli, egali, keldi

12.Nuqtalar o`rniga mos keladigan kelishik qo`shimchalarini qo`ying?Yovuzlik … ezgulik … ajrata oladigan kishigina aqllidir

a)-ga,-dan,-ni                b)-dan, -ni

s)-da, -dan, -ni                d)-ning,-ga,-da                 e)-ni, -ga, -dan.

 1. Berilgan gapni davom ettiring ?Kimki hech narsani qiziqib so`ramasa …

a)uyatga qoladi                         b)tinchi buziladi

s)hech nimani o`rganmaydi      d)hech kimni tanimaydi        e)orqada qoladi

 1. Qaysi javobda maqol berilmagan?

a)olim bo`lsang, olam seniki              b)Kimda aql bo`lsa, u asl odam bo`lar       s)oyning o`n beshi qorong`i  bo`lsa, o`n beshi yorug`      d)Itni qopmas deb bo`lmas, otni tepmas deb bo`lmas

15.Birgalik nisbatidagi  fe’l  qaysi gapda ko`plik ma’nosini ham ifodalaydi ?

a)mehmonlar kelib qolishdi.                    b)buvamlar aytibdi.

s)ular hovli atrofini tozalashdi.            d)so`rida choy ichib o`tiribdi.

e)opa- singil uzoq suhbatlashishdi

16.Qaysi qatordagi so`zlarda –liq  qo`shimchasi yordamida joy nomlari yasash mumkin ?

a)tepa, yaxshi, O`zbekiston             b)qoy, bo`ston, olma

 1. s) bor, qishloq, gul                 d)chimkent, bosh, jon                       e)yosh, do`st, hamkor.

17.To`plamni ifodolovchi so`zlar berilgan qatorni aniqlang?

a)kitob,daftar,qalam                           b)o`quv qurollari, milliy o`yinlar, ranglar

s)olma, o`rik, nok                               d) qizil, sariq, ko`k     e)gullar, stol, olma

18.Qaysi qatorda yasama so`zlar berilgan ?

a)kitob, maktab, muallim.                   b)shahar, o`lka, diyor.

s)dono, zukko, chaqqon.                      d)san’atkor, unumli, noma’lum.

 1. Bo`lishsiz fe’l ishtirok etgan gapni aniqlang ?

a)mayin shabada esmoqda.                 b)giloslar qiyg`os gullagan.

s)uzoqdan yoqimli kuy eshitildi.         d)bahor kelishini orziqib kutadilar.

 1. Yasama fe’llar berilgan qatorni aniqlang ?

a)o`qidi, yozdi, chizdi.                                     b)tingladi, yasadi, bormoq.

s)oqlamoq, baholamoq, saralamoq.                d) javob bermoq, e’lon qilmoq.

21.So’zning mustaqil qo’llana olmaydigan qismiga nima deyiladi?

A)Asos              B)Qo’shimcha            S)So’z tarkibi               D)So’z yasovchi qo’shimcha

 1. Ilm zehnimizni, fikrimizni qilich kabi o’tkir qiladi. Berilgan gapda fe’l qaysi nisbat shaklida?

A)Aniq nisbat                      B)O’zlik nisbat            S) Majhul nisbat

D)Orttirma nisbat                 e) Birgalik nisbat

 1. Felning vazifa shakllari necha turga bo’linadi?
 2. A) 2  B)4                S)5                   D)3      e)6
 3. Tub so’zlar berilgan qatorni toping?

A)gulini, kitobxon, fidokor.            B)kitobni, temirchi, tinim

S)gul, bozor, temir                           D)noto’g’ri, bahosiqxona, tosh.    e)to’g’ri javob yo’q

 1. Holat fe’li ishtirok etgan gapni toping.

A)Olimlarning ishi mangu qoladi.                    B)Ilm urug’ini soching.

 1. S) Yaxshilik insonning umrini ziyoda qiladi. D)Daraxtlarning yaproqlari oltinday sarg’aydi.

e)Men bugun buvimnikiga bordim.
2017 – 2018 – o’quv yili uchun ona tili fanidan tayyorlangan testlar banki

                                                         6-sinf       II chorak       II variant 

1.To’plamni ifodalovchi so’zlar qatorini toping

a)Kitob,  daftar,  qalam,         b)O’quv  qurollari, milliy  o’yinlar.

c)Qizil  sariq, ko’k                 d)Olma, gul, kitob

2.Bo’lishsiz fe’l qo’llangan qatorni toping.

a)Mayin shabada esmoqda               b)Uzoqdan yoqimli kuy eshitildi                                              c)kitobni tez  mutoala qiling            d)Yolg’on gapirishga o’rganmang   

3.Yasama  fe’llar  qatorini toping

a)O’qidi yozdi chizdi                     b)Oqlamoq baholamoq saralamoq

с)tingladi, yasadi, bordi                 d)Aytdi  sanadi  chizdi.

4.Qaysi qatorda qo’shma fe’llar berilgan?

a)Sayr etmoq, olib kelmoq                 b)O’qib chiqmoq, Ochilgan gul,

c)Mehr bilan ishlamoq, zehnli bola,   d)Nasihat qilmoq, sehirl  olam.

5.Hozirgi zamon shakillarini hosil qiluvchi qo’shimchalar qatorini toping.

a)-moqda, -di,-b,-ib            b)-yap,-yotir,-moqda

c)-ar,-y,-moqda                  d)-yap,-moqda, -(a) yotir,-(a) yotir

6.Nutqiy faoliyat fe’llari berilgan qatorni toping.

a)Kiyintirmoq, ko’tarmoq                     b)Jilmaymoq, tekislamoq,

c)Chaqirmoq, tushintirmoq                   d)Duduqlanmoq, xo’rsinmoq

7.Onam bilan miriqib suhbatlashdim.  Berilgan  gapda  qaysi  so’z  kesim  vazifasida  kelgan?

a)Suhbatlashdim                          b)Onam  bilan

c)Onam  bilan  suhbatlashdim     d)Miriqib  suhbatlashdim

8.Holat  ravishdoshlari  berilgan  qatorni  toping.

a)Toqqa  chiqquncha, ko’gani  bormoq          b)Qo’rqib  ketmoq  yugurib  kelmoq

c)Musiqa   tingach,   qosh  qorayguncha        d)Yig’lay-yig’lay uxlamoq,,   qorong’u  tushguncha   

9.Fe’lning   sifatga  xoslangan  shakli …….. deyiladi.

a)Sifat                   b)Harakat  nomi                c)Sifatdosh              d)Ravishdosh

10.Hozirgi  zamon  sifatdoshi  fe’l  asosida  qaysi  qo’shimchani  qo’shish   orqali  hosil  bo’ladi?            a)-(a)yotgan            b)-gan           c)-adigan           d)-(a) r

11.Fellar  tuzilishiga  ko’ra   qanday  turlarga   bo’linadi

a)2ta                      b)3ta                        c)5ta                   d)4ta

 12.Qo’shma fe;l qismlari qanday yoziladi.

a)Qo’shib yoziladi                       b)Ajratib yoziladi

c)Chiziqcha bilan yoziladi           d)Ajratib va qo’shib yoziladi

13.Kelasi zamon fellari berilgan qatorni toping

a)Yayraydi kuylamoqchi               b)Hayqirar edi,uchyapti

c)Yig’lamoqchi,qo’ndi                  d)o’tiraman, topar

14.Barglar sarg’ayib to’kilmoqda. Ushbu  gapda berilgan  fe’lning  zamon shaklini  toping      a)hozirgi zamon                        b)O’tgan zamon

c)kelasi zamon                          d)Hozirgi kelasi zamon.

15.-gani,(-qani,-gali) qo’shimchasi bilan hosil bo’luvchi ravishdosh qanday ma’noni ifodalaydi?

a)Maqsad        b)sabab     c)Payt        d)holat         e)miqdor

16.Fe’l nisbatlari necha xil ?

a)3             b)4             c)5              d)1     e)6

17.Fe’lning vazifa shakllari nechta?

A)2             b)4             c)5            d)3           e)6

18.So’zning mustaqil qo’llana olmaydigan qismi?

a)asos               b) qo’shimcha            c) so’z tarkibi       d) so’z yasovchi qo’shimcha.     19.Tub so’zlar berilgan qatorni toping

a)Gulini, kitobxon,fidokor                 b)kitobni,  temirchi,   tinim

c)Gul,  bozor  temir                            d)No’to’g’ri, baho issiqxona,                                      20.Maqol berilmagan qatorni toping

a)Olim bo’lsang, olam senikim             b)Kimda aql bo’lsa, o’z  maqsadiga  erishadi     c)tutunini hillik ko’rmas, yuvundisini it.        d) Mehnat qilgan elda aziz

21.Quyidagi gapda qaysi so’z turkumi qo’llangan?

Mehnatdan kelsa boylik ,hayot bo’lar chiroyli

a)Ot,sifat                     b)Sifat,fe’l                   c)Ot,fe’l          d)Sifat,son

 1. 22. Berilgan gapni davom ettiring. Kimki hech narsani qiziqib so’ramasa,…………..

a)Hech nimani o’rganmaydi                            b)Uyatga qoladi                                                c)Tinchi buziladi                                             d)Hech kimni tanimaydi

23.Holat fe’li ishtirok etgan gapni toping.

a)Olimlarning xizmati mangu qoladi                 b)ilm urug’ini soching       c)yaxshilik insonning umrini ziyoda qiladi                d)daraxtlarning yaproqlari oltinday sarg’aydi      24.O’timli fe’l ishtirok etgan gapni aniqlang

a)Erta ko’klamda ariqlar tozalaniladi               b)Darsdan keyin kutubxonaga boraman.      c)Ra’no bog’da kitob o’qib o’tirar edi              d)biz safardan ancha kech qaytdik 25.Birgalik nisbatidagi fe’l qaysi gapda ko’plik ma’nosini ham ifodalaydi?

A)Buvamlar aytishadi                           b)Opa-singil uzoq suhbatlashishdi

c)so’rida choy ichib o’tirishibdi            d)mehmonlar kelib qolishdi

 

 

2017-2018- o’quv yili uchun ona tili fanidan tayyorlangan testlar banki

                                                         6-sinf       I chorak       I variant   

 1. «Davlat tili» deganda nimani tushuniladi? a) Bir davlat hududida asosiy aloqa-aralashuv vositasi bo’lgan til tushuniladi.
 2. b) Davlatning barcha hujjatlari shu tilda yoziladi. c)Yig’inlar, anjumanlar shu tilda olib boriladi d)O’zbekistonda Davlat tili o’zbek tilidir   e) a,b,c javoblardagi fikrlar tushuniladi                                 «O’zbekiston Respublikasining davlat tili o’zbek tilidir» degan so’zlar qayerda yozilgan?                          a) O’Rning «Davlat tili» haqidagi Qonunning 1-moddasida.          b) O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 4-moddasida.           c) O’R Vazirlar Mahkamasining Qarorida.                               d) a va b j t          e) a,b va c javoblar to’g’ri.

3 .O’zbek xalqi va uning tarixiga mansub bo’lgan eng katta qadimgi yodgorlik qaysi?                a)Yusuf Xos Hojib. «Qudatg’u bilig» dostoni.     b)Ahmad Yugnakiy.«Hibatul haqoyiq» dostoni  c) Qutb Xorazmiy. «Xusrav va Shirin» dostoni.            d) Burxoniddin Rabg’uziy. «Qissasul anbiyo» dostoni. e) Komil Xorazmiy. «Muhabbatnoma» dostoni.

 1. Berilgan gaplarda ajratilgan so’zlarning ma’nodoshlari qaysi qatorda noto’gri almashtirilgan? a) Sinfdoshlar yoz bo’yi ko’risha olmadilar (uchrasha olmadilar).        b)Rahimaoy tog’asinikiga jo’nab ketdi (bordi)       c) U chevar yangasidan tikuvchilikni o’rganmoqchi (hunar).                                 d) Salimjon ham yoz bo’yi band edi (bo’shamadi).                                                                                        e) U otasidan duradgorchilik sirlarini o’rganishni niyat qilgan edi (maqsad).
 2. Qo’shimchadosh so’zlar qatorini belgilang.
 3. a) paxta, paxtalik, paxtazor; b)ijod, ijodiy, ijodkor;       c)paxtakor, tajribakor, bunyodkor;        d)sholikor, lolazor, suvchi;        e)do’stlik, charxchi, suvoqchilik.
 4. O’zakdosh so’zlar qatorini toping.
 5. a) bog’, tog’, o’tloq;  b)maysa, suv, havo                    c)korxona,ishxona,oshxxona;                              d) bog’, bog’bon, bog’dorchilik;                e) yot, ot, qot, soch.
 6. Tikuvchilikka oid uyadosh so’zlarni belgilang.
 7. a) tikuvchi, chevar, hunarmand; b)igna, ip, andoza;

c)tikuv, tikuvchilik, tikuvchi;           d)oshxona, oshpaz, osh tuzi;    e)tosh, tosh yo’l, tosh devor. 8. Quyidagi tuyuqdan «tut» so’zining ma’nosi noto’g’ri izohlangan qatorni toping.  Xo’p shifobaxsh doridir lazzatli tut, Bu qadim hikmat erur yodingda tut.   Gar dilingda zarra bo’lsa ishtiyoq,  Tut ekib, tut o’stirish yo’lini tut.

a)Xo’p shifobaxsh doridir lazzatli tut (tut mevasi).   b)Bu qadim hikmat erur yodingda tut (saqla). c)Gar dilingda zarra bo’lsa ishtiyoq,  Tut ekib (daraxt)    d) tut o’stirish (ko’chat).

9.. O’z  ma’nosida qo’llangan so’z birikmasini belgilang.

 1. a) Ona-Vatan, oltin beshik. b) Zumrad ko’zli uzuk      s)qalbim bahori.    d)adabiyotga sayohat.    e)she’riy
 2. Iboralar berilgan qatorni toping.
 3. a) adolat shamoli, malomat toshi; b)safga tizil, haqqing bordir;                                                     c)qo’lga yalov olish;  d)yelkasiga oftob tegdi;               e) qadamini tezlatdi.

11.Qo’shimchasi faqat o’zakka qo’shilgan so’zlar qatorini toping.

 1. a) bog’, bog’da, bog’bonga;            b) bog’dorlar, bog’dorchilik;    c)bog’im, bog’larim, bog’cha;      d)bog’lar, bog’dorlar, bog’imiz;          e)bog’dagi, bog’bonimiz, bog’ga.
 2. 12. Tub fe’llar qatorini toping.
 3. a) olmoq, so’rmoq, quchmoq;  b) boshlamoq, qoraymoq, yurmoq;        c) tashlamoq, ko’karmoq, kirmoq;   d)quchoqlamoq, odimlamoq, turmoq;   e)yugurmoq, sug’urmoq, mixlamoq.   Qo’shma fe’l ishtirok etgan gapni toping.
 4. a) Uning mol-dunyosiga uchdi. b) Arizani o’qituvchiga berdi.      c) Ilm-ma’rifatga intildi.
 5. d) Mehnat qilib, rohatini ko’rmadi. e)U dugonasidan xursand bo’ldi.
 6. 14. Harakatni ifodalagan fe’l qo’llangan gapni toping.

a)Mushukcha oftobda miriqib uxladi.    b)Biz xushxabardan hayajonlandik.                                  c)Dilnavoz rasm chizdi.                       d)Dangasalar o’z ishlaridan uyaldilar.                               e)O’quvchilar yangilikdan quvondilar.

 1. 15. Quyidagi fe’llarda o’timli yoki o’timsiz fe’llar tahlilining xatosini toping.
 2. a) Anvar javobni o’qib zavqlandi. (A.Qod.) (o’timsiz) b)Botirlar xalqning xotirasida hamisha yashayajaklar.(o’timli)    c) Binoning keng va og’ir eshigi ochildi. (o’timsiz)                                                     d) Men elimning yuragida yashayman. (H.O.) (o’timsiz)                                                                                        e) Sayyora kecha bolalar bilan bo’lgan uchrashuvni gapirib berdi. (O.Y.) (o’timsiz)

16.O’timli fe’l ishtirok etgan gapni belgilang.

 1. a) Tohir temir sandiqni ko’rdi.  b) Fazliddin uni ustalarga yasattirgan edi.                                        c) Hirotda jangnomalar ichiga suratlar chizish odat tusiga kirgan edi.                                                          d) Bu sandiqda loyihalar va tarhlar saqlanar edi.   e)Behzod chizgan tasvirlar shuhrat topgan edi.
 2. 17. Fe’llar anglatgan harakatning bajaruvchisi kim ekanligini aniqlang.
 3. a) Ko’chada mashina guvilladi. b)Shundan so’ng eshik ochildi.    c)Xonaga bir qiz kirib keldi.       d)Jo’mrakdan suv sharillab oqar edi.   e) Oqayotgan suvning ovozi tindi.
 4. 18. Aniq nisbatdagi fe’l bilan kelgan gapni belgilang.
 5. a) Sharofatxon rasmga zimdan tikilib qaradi.  b) Daladagi bug’doylar kombaynda o’rildi.  c)Oybek bolalik yillarini Toshkentda o’tkazdi.   d) Azizaxon xatni Ravshanga o’qitdi.                                        e) Navoiyning asarlari butun jahonga yoyildi.

19.Orttirma nisbat fe’llarini yasovchi qo’shimchalari berilgan qatorni toping.

 1. a) -t, -tir, -dir;               b) -ir, -ar, -iz;          c) -g’iz, -giz, -qiz
 2. d) a va b javoblar to’g’ri;        e) a, b va c javoblar to’g’ri.
 3. 20. Quyidagi fe’llarning qaysi biriga -dir qo’shimchasi qo’shilib orttirma nisbat yasaladi?

a)ayt          b)uyat           c)cho’mil              d)gapir             e)to’y

 1. 21. Qaysi gapdagi fe’lga nisbat qo’shimchasi qo’shilgan?
 2. a) Olim tajribani sinadi.          b) Navbatchi sinfni tozaladi.       c) Behzod topshiriqhi bajardi.   d) Hamma masalliq qozonga solindi    e) Xalqimiz tinchlik uchun kurashdi.
 3. 22. Majhullik nisbati qo’llangan gapni belgilang.
 4. a) Ko’chalarda ko’rkam imoratlar qad ko’tardi. b) Ko’chalarga asfalt yotqizildi.                              c) Korxonalar o’z muddatida ishga tushirildi.   d) Shahar jamolidan  ko’zlar quvondi.                                 e) Gulgun hayotda ko’ngil yashardi.
 5. 23. Birgalik nisbatdagi fe’l qo’llangan gap qaysi qatorda berilgan?
 6. a) Mehri oyisiga qarashdi. b) Salim dadasi bilan uchrashdi. c) Qushlar bir-birini cho’qishdi.   d) Javlon maktab sha’ni uchun kurashdi.              e) Shahrimiz tobora go’zallashdi.
 7. 24. Quyida berilgan qaysi gapda fe’l nisbatlari noto’g’ri tahlil qilingan?
 8. a) Bu yo’ldan istiqlolga, g’alabaga va ozodlikka boriladi. (majhullik nisbati)   b) Shahobiddin muzdek suvda yuvindi. (o’zlik nisbati)                                                                               c) Quyosh bulutlar ortiga yashirindi. (majhullik nisbati)      d)Ikki kundan keyin xabarchilar kelishdi. (birgalik nisbati)    e) Haydovchi mashinani tezlatdi. (orttirma nisbat)
 9. 25. Fe’l nisbatlari noto’g’ri tahlil qilingan qatorni toping.
 10. a) Maktabda sinfdan tashqari tadbirlar ancha jonlandi. (aniqlik nisbati)   b) O’qituvchilar ham ta’lim-tarbiya ishlarini jonlantirmoqdalar. (orttirma nt)                                                 c )Mehri oyisiga qarashdi.( birgalik nt)        d)Salim dadasi bilan uchrashdi.( o’zlik nisbat)

 

2017-2018 – o’quv yili uchun ona tili fanidan tayyorlangan testlar banki

                                                         6-sinf       I chorak       II variant

1.Yasama  so’zlar  berilgan  qatorni  toping

 1. A) Yuksak, yumush, yutuq                B) Ko’chki,  qizcha,  angla

C)Qumursqa,  qutlov,  kitobni              D)Guldon,  qorni,  so’rash

2.Asosdosh  so’zlar  berilgan  qatorni  toping.

 1. A) Qo’sh, qo’shmoq,  qalampir         B) Oq,  oqla,  boshla
 2. C) Ishla, ishchan,  ilgich                    D) Tinch,  tinchlik,  tinchlantirmoq

3.Qaysi  javobda  qo’shimcha  qo’shilganda  o’zak  qismi  o’zgargan  so’zlar  berilgan?                A) Sana,  so’rash,  noki                       B) Sochig’i,  bilakka,  sovuq                                                     C)Angla,  ulg’ay,  tomog’I                  D) Mening,  qorni,  ikkov                                                   4.O’timli  fel  ishtirok  etgan  gapni  aniqlang.                                                                                              A) Erta  ko’klamda  ariqlar  tozalanadi.           B) Darsdan  keyin  kutubxonaga  boraman.                        C) Ra’no  bog’da  kitob  o’qib  o’tirar  edi.     D) Biz  safardan  ancha  kech  qaytdik.   5.Birgalik  nisbatidagi  fe’l  qaysi  gapda  ko’plik  ma’nosini  ham  ifodalaydi?                                          A) Buvamlar  aytishadi                            B) Opa-singil  uzoq  suhbatlashishdi.                                                    C) So’rida  choy  ichib  o’tirishibdi.         D) Mehmonlar  kelib  qolishdi.

6.Orttirma  nisbatdagi  fe’llar  berilgan  qatorni  toping.

 1. A) O’stirmoq, surkalmoq, yuvinmoq        B) Ko’paytirmoq,  qaytartirmoq,  uxlatmoq                         C) Yurgizmoq,  tirilmoq,  uqtirmoq,           D) Kuylamoq,  qarashmoq,  bahslashmoq   7.Tagiga  chizilgan  so’zlarning  so’rog’ini     Odam  qahrlansa,  bilimsiz  bo’ladi,  jahl  kelsa,  aql  ketadi.

a)Nima?  Kim?  Qanday?  Qancha?           b)Kim?  Qanday?  Nima?  Nima  qildi?    C)Qancha?  Kim?  Nima?                          d)Qachon?  Qanday?  Kim?

8.Fe’l  nisbatlari  necha  xil?

 1. A) 3   B) 4               C) 5                D) 1

9.-n,  (-in),  -l,  (-il)  qo’shimchalar bilan  fe’lning  qaysi  nisbat  shakllari  hosil  bo’ladi?               A) O’zlik,  majhul      B) Birgalik,  o’zlik        C) Aniq,  majhul       D) Orttirma,  aniq    10.Holat  fe’li  ishtirok  etgan  gapni  toping.

 1. A) Olimlarning xizmati mangu            B) Ilm  urug’ini  soching.                                                    C) Yaxshilik  insonning  umrini  ziyoda  qiladi.  D) Daraxtlarning  yaproqlari  oltinday  sarg’aydi.

11.Tub  so’zlar  berilgan  qatorni  toping.

 1. A) Gulini, kitobxon, fidokor                     B) Kitobni,  terimchi,  tinim                                                       C) Gul,  bozor,  temir                                  D) Noto’g’ri,  bosmaxona,  tosh                           12.Nuqtalar  o’rniga  quyida  berilgan  qo’shimchalardan  mosni  tanlab  qo’ying. Dunyo… ishlari …hayron  qolmy  ilojing  yo’q.

a)–da,  -ni,               b)–ning,  -ga                c)–ni,  -dan                  d)–dan,  -ga

13.Ilm  zehnimizni,  fikrimizni  qilich  kabi  o’tkir  qiladi.  Berilgan  gapda  fe’l  qaysi  nisbat shaklida?

A)Aniq  nisbat               B)O’zlik  nisbat           C)Orttirma  nisbat    D)Majhul  nisbat    14.So’zning  mustaqil  qo’llana  olmaydigan  qismiga  nima  deyiladi?

 1. A) Asos        B) Qo’shimcha       C) So’z  tarkibi       D) So’z  yasovchi  qo’shimcha   15.Qaysi  javobda  qo’shimcha  qo’shilishi  natijasida  o’zakdagi  bir  unli  tushadigan  so’zlar      berilgan?

a)Ulg’ay,  o’g’ling, oltovlon                              B)O’rnim, sarig’I,  esnamoq                                               C)Ikkov,  shahring,  yonoq                         D)O’zing,  ikkov,  yuragi

16.So’zlarning  grammatik  tuzilishi  va  o’zgarishi  tilshunoslikning  qaysi  bo’limida  o’rganiladi?

 1. A) Leksikologiya     B) Sintaksis       C)Orfografiya         D) Morfologiya

17.Bekorchidan  el  bezor. Bekor- o’zak,  -chi-so’z  yasovchi  qo’shimcha,  -dan- so’z  o’zgartiruvchi  qo’shimcha. Ushbu  tahlil  tahlilning  qaysi  turiga  kiradi?

 1. A) So’z yasalish tahlili                B) So’z  turkumi  tahlili                                                                     C) Mazmunu  tahlili                      D)So’z  tarkibi  tahlili

18.Kelishik  qo’shimchalari  qanday  vazifani  bajaradi?

A)Yangi  so’z  hosil  qiladi                   B) Yangi  so’z  shakli  hosil  qiladi

 1. C) So’z birikmalari  va  gaplarda  so’zlarni  bog’laydi   D) Juft  so’zlarni  hosil  qiladi   Nuqtalar  o’rniga  qo’shimchalardan  mosini  qo’ying. Bilim…o’z  kuching  bilan  egalla, sheriging …  mehnat  natijalari …  o’zlashtirishing  noinsoflik.  Dars vazifalari … mustaqil  bajarmaslik  tekinxo’rlik …  qo’yilgan  birichi  qadamdir.

A)–ni, -day, -ga            B)–dan,  -ga, -ning        C)–im,  -si,  -ga       D)–ni,  -ning,  -ka      20.Qaysi  qatorda  lug’aviy  shakl  yasovchi  qo’shimchani  olgan  so’zlar  berilgan?                    A) Yaxshilik,  insonga,  o’qigan                  B) Mo’lroq,  qushlar,  kitobxon                                       C) Bilimli,  morfoligiya,  esdalik                 D) Bog’bon,  komillik,  tokzor                                      21.To’plamni  ifodalovchi  so’zlar  berilgan  qatorni  aniqlang .

A.Kitob,daftar,qalam                        B) O’quv  qurollari,  milliy  o’yinlar,  ranglar                                             C) Olma,  o’rik,  nok                D) Qizil,  sariq,  ko’k

22.O’zakdosh  so’zlar  qaysi  qatorda  berilgan?

 1. A) Bilimdon, aqlli, zukko                B) Odobli,  mehribon,  kamtarin                                                   C) Ishbilarmon,  ishchi,  ishboshi        D) O’qimishli,  ziyoli,  ilmli

23.Qaysi  qatorda  yasama  so’zlar  berilgan ?

 1. A) Kitob, maktab, muallim                             B) Shahar,  o’lka,  diyor
 2. C) Dono, zukko, chaqqon                      D) San’atkor,  unumli,  noma’lum

24.Shakldosh  so’zlardan  ijodkorlar  asarning  qaysi  turida  foydalanadilar?                                 A) G’azalda             B) Dostonda          C) Tuyuqda              D) Chistonda

25.Qaysi  so’zlarni  ko’chma  ma’noda  qo’llash  mumkin?

 1. A) Daraxt, shamol, suv            B) Ko’z,  bosh,  sher
 2. C) Daftar, qalam, ruchka          D) Aqlli,  dono,  ziyrak

 

 2017-2018 o’quv yili uchun ona tili fanidan tayyorlangan testlar banki

                                                         6-sinf       III  chorak       I variant

1.Atab qo’yilgan nomlar qaysi qatorda brrilgan?

a)Shahar,guzar,mahalla                 b)Atirgul,chinnigul,rayhon

c)Zebiniso, Qo’rg’ontepa               d)Bulbul,qaldirg’och,zag’izg’on

2.Ko’plik ma’nosini anglatgan otlarni aniqlang.

a)kitob,qalam, bo’yoq                   b)Daryo,ko’l,anhor

c)Dala,maydon,o’rmon                 d)O’quvchilar,bog’lar,qirlar

3.Kichraytirish qo’shimchalari yordamida hosil bo’lgan otlar qaysi qatorda berilgan? a)Do’stlik,ahillik,birodarlik                 b)Qo’rg’oncha,qizaloq,uycha

c)Uycha,darcha,laycha                        d)Gul,ko;kat,o’simlik

4.Turdosh otlar berilgan qatorni toping.

a)bola,binafsha,bo’tako’z                          b)go’zal, moviy, musobaqa

c)Tinglamoq, izlamoq, sayr qilmoq          d)Andijon,Farg’ona,Namangan

5.Hayvonlarga shartli ravishda qo’yiladigan nomlar qaysi qatorda berilgan?

a)Yulduz,Shamsiqamar,Hilola                   b)Mahalla,oqtoy, ziyrak

c)Bulbul,qaldirg’och,musicha                    d)Mushuk,sigir,tovuq

6.Lavozimga   ko’ra  ilova   qilingan  so’zlar  bilan  berilgan  qatorni  toping.

a)tabib  Salimov  o’qituvchi   Fayziyev                 b)Uchuvchi,  paxtakor,  tikuvchi

c)Direktor  Shamsiyeva,  vazir   Nabiyev              d)Pillakor,  shifokor,  duradgor

7.Kasb  koriga  ko’ra  ilova  qilingan   so’zlar  berilgan  qatorni  toping

A)San’atkor,bastakor, shifokor                   b)To’quvchi  Aziza,  shifokor  Abdullaeva   c)Faylasuf,  tilshunos,  tarixchi                   d)Alloma,  mutafakkir,   hokim

8.O’rin-joy  nomlari  qaysi  qatorda  berigan?

a)Gulgun,  Madina,  Dilso’z                         b)Baxt,  mehr,  muruvvat,

c)Sardoba,  To’raqo’rg’on,  Yakkasoy         d)Bino,  Tashkilot, Inshoat,

9.Mavhum  otlar  berilgan  qatorni  toping.

A)E’tiqod,  sadoqat,  muruvvat                    b)Bilimli,  ziyoli,   madaniyatli

c)Suxandon,  tadbirkor,  ijodkor,                 d)Lavha,  maqola,  hikoya

10.Shakl  yasovchi  qo’shimchalar  to’g’ridan-to’g’ri  o’zakka qo’shilib  kelgan  so’zlar qaysi  qatorda  berilgan.

a)Kitobxonlik,  kitobxonlar,  kitobsevarlar           b)Tadbirkorlik,  tadbirkorlar,  tadbirkor c)Kitoblar,  kitobcha,  kattaroq                             d)Shabnam,   misgar   hunarmandchilik

11.Yasama otlar berilgan qastorni toping

a)Binolar,xiyobon,daha                       b)Sumbula,mezon ,shabada                                                 c)Tinchlik, bog’bon, tadbirkor            d)Ko’m-ko’k,yum-yum,g’ira-shira

12.qaysi qatorda shaxs otlari bor ?

A)tuz hech narsa bilan almashtirilib bo’lmaydigan yagona mahsulotdir                                                 B)tuz bo’lmasa tirik mavjudod halok bo’ladi                                                                                        c)Husayni chol kemasi deb atashadi       d)Xotira dunyoda aziz,mo’tabar,u,ona,u suyuk padar    13.Otga,  bo’g’lanib   uning   belgisini  bildiradigan  va  qanday?  Qanaqa?  So’roqlariga  javob    beradigan   so’zlarga……deyiladi

A)Sifat            b)Fe’l          c)Olmosh        d)Sifatdosh

14.Atrofdagi  hovlilardan  ko’tarilgan  tutunlar   ko’kimtir,  mayin  mavj  bilan   tiniq   sovuq   havoda  suzadi.Berilgan  gapda  qo’llanilgan  qaysi   so’zlar  sifat  so’z  turkumiga  mansub?

a)Atrofdagi,  havoda,  tutun                 b)ko’kimtir,  mayin,  tiniq  sovuq                                                       c)Sovuq,  havo,  ko’tarilgan                d)Tiniq  mayin  mavj

15.Qo’shma sifat berilgan qatorni toping.

a)Kul rang, egri –bugri                        b)Oq ko’ngil,mevali                                                                           c)Osmon o’par,mehmon do’st             d)Nodon,kaltafahm

16.baland past devorlar orasidagi mevalarning oq,pushti,qizil gullariga qaraysan. Berilgan gapdagi sifatlarning tuzulishiga ko’ra turini aniqlang.

a)juft-takror                   b)qo’shma-juft              c)Sodda-takror            d)juft soda

 17.Nisbiy  sifatlar  berilgan  qatorni  toping

A)qishgi,  derazali   devoriy                 b)ko’chma,  chiroyli,   shirin

c)Yuzaki,  xlor,   paxtali                       d)Bamaslahat,  tongi,   sermeva

18.Dunyoda  eng  orzumand  xalq  o’zbek  bo’lsa    ajibmas.Berilgan  gapda  sifat qaysi  darajada?

a)orttirma           b)Oddiy           c)Qiyosiy              d)ozaytirma

19.Mavhum ot yasovchi qo’shimchalarni toping

a)-dosh,-bon;-inch                 b)-lar,-ni,-ch             c)-ga,-lik,  sinch          d)-lik,-ch,-inch

20.O’rin-joy otlari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping

a)Viloyat,do’kon,daftar                b)Olmazor,saylgoh,shahar

c)Tuman ,mahalla,baxt                 d)G’arb ,guzar, qizlar

21.Holat  fe’li  ishtirok  etgan  gapni  toping

 1. A) Olimlarning xizmati mangu  qoladi               B)  Ilm  urug’ini  soching                                               C) Yaxshilik  insonning umrini  ziyoda  qiladi    D)Daraxtlarning  yaproqlari  oltinday  sarg’aydi    22) Yasama  fe’llarni  berilgan  qatorni  aniqlang
 2. A) O’qidi, yozdi,                             B) Tingladi,  yasadi,  bormoq.                                                                C)  Oqlamoq,  baholamoq,  saralamoq.           D) Javob  bermoq,  e’lon  qilmoq

23) Qaysi  qatorda  qo’shma  fe’llar  berilgan?

A)Shamol  esmoqda,  ochilgan  gul.               B)  Sehrli  olam,  baxtli  bolalik.

С)Mehr bilan  ishlamoq,  berilib  tinglamoq.    D)Nasihat  qilmoq,  o’rnak  bo’lmoq, bino  qo’ymoq

24.Orttirma  nisbatdagi  fe’llar  qaysi  qatorda  qo’llangan ?

A.Kuzatdi,  tingladi .                    B.Yurgizdi, chizdirdi .

C.Qiziqmoq, chekinmoq              D.Bajarmoq,ruhlanmoq.

 25.Qaysi  so’zlarni  ko’chma  ma’noda  qo’llash  mumkin?

 1. Daraxt, shamol, suv.   B. Ko’z, bosh , sher

C.Daftar, qalam, ruchka             D.Aqlli, dono, ziyrak

 

 2017-2018-  o’quv yili uchun ona tili fanidan tayyorlangan testlar banki

                                                         6-sinf       III  chorak       II variant

1.Tikuvchilikka oid uyadosh so’zlarni belgilang.

a)tikuvchi, chevar, hunarmand;              b) igna, ip, andoza;

c)tikuv, tikuvchilik, tikuvchi;                 d) oshxona, oshpaz, osh tuzi;

 1. 2. O’rin-joy nomlari qaysi qatorda berilgan?
 2. a) Guli, bekat, saroy b) baxt, mehr, daryo
 3. c) Sardoba, Yakkasaroy, Uchquduq d ) bino, tashkilot
 4. 3. Turdosh otlar berilgan qatorni toping.
 5. a) o’qidi, yozdi, chizdi b) go’zal, moviy, musaffo
 6. c) Andijon, Navoiy, Farg’ona d) lola, binafsha
 7. Quyidagi gapda qaysi so’z turkumi yasalgan?

Mehnatdan kelsa boylik, turmush bo’lar chiroylik.

A)ot, sifat            B)sifat, fe’l                    S)Ot, fe’l                D)sifat, son

5.O’rin -joy  yasovchi  qo’shimchalarni  ko’rsating.

 1. A) -zor, -iston, -loq.    B) -chi, -in, tir.      C) -lar, -dir, -kor    D) -lik, -lig, -lar.  E) -sh, -ish.  6.Buyruq  mayli  ifodalangan  gapni
 2. A) Men ham odam edimku, inson farzandi. B) Ona  bilan  bola-gul  bilan                               C) Biz  daryo  tomon  bordik.                      D) Tadbirkor  yangi  zamonda  fidokor  bo’lsin.                E) Kim  mashqni  bajaradi?
 3. Shart mayli qo’shimchalarini  ko’rsating.
 4. A) -chi, -dosh. B) -u, -yu.           C) -kor, zor.            D) -sa.          E) -ku, -da.

8.Shart  mayli  ishtirok  etgan  gapni  toping

 1. A) Bugun o’lkamizda              B) O’g’lingiz  ham  katta  yigit  bo’libdi.                            C) Biz  kelsak, akam uyda  ekan.         D) Rais  amakim  o’zlari  kelib  ketdilar.
 2. E) Oynani sindirgan – shular.  
 3. 9. Nima? So’roq olmoshi qanday ma’noni bildiradi?
 4. A) o’rin-joy B)belgi- xususiyat           S) harakat-holat            D)narsa-hodisa
 5. 10. Atab qo’yilgan nomlar qaysi qatorda berilgan?
 6. a) shahar, guzar, mahalla. b) atirgul, chinnigul, rayhon
 7. c) Zebiniso, Qo’rg’ontepa d) bulbul, qaldirg’och, zag’izg’on
 8. 11. Ko’plik ma’nosini anglatgan otlarni toping.
 9. a) kitob, daftar, bo’yoq b)daryo, ko’l, anhor
 10. c) dala, maydon, o’rmon d) bog’lar, qirlar
 11. 12. Mavhum otlar berilgan qatorni aniqlang.
 12. a) bilimli, ziyoli, madaniyatli b)suxandon, tadbirkor, ijodkor
 13. c) olim, shoir, adib d) e’tiqod, sadoqat, muruvvat
 14. 13. Qo’shimchadosh so’zlar qatorini belgilang.
 15. a) paxta, paxtalik, paxtazor;                   b)  ijod, ijodiy, ijodkor;
 16. c) paxtakor, tajribakor, bunyodkor;       d) sholikor, lolazor, suvchi;
 17. e) do’stlik, charxchi, suvoqchilik.
 18. O’zakdosh so’zlar qatorini toping.
 19. a) bog’, tog’, o’tloq;                      b) maysa, suv, havo;

c)korxona,ishxona,oshxona;        d) bog’, bog’bon, bog’dorchilik;                e) yot, ot, qot, soch.    15. Qaysi qatordagi so`zlarda –liq  qo`shimchasi yordamida joy nomlari yasash mumkin ?                     a) tepa, yaxshi, O`zbekiston           b) qo’y, bo`ston, olma      s) bor, qishloq, gul

d)chimkent, bosh, jon                     e) yosh, do`st, hamkor.

 1. 16. To`plamni ifodolovchi so`zlar berilgan qatorni aniqlang ?
 2. a) kitob, daftar, qalam  b) o`quv qurollari, milliy o`yinlar, ranglar
 3. s) olma, o`rik, nok.                  d) qizil, sariq, ko`k           e) to`g`ri javob yo`q
 4. 17. Qaysi qatorda yasama so`zlar berilgan ?
 5. a) kitob, maktab, muallim.           b) shahar, o`lka, diyor.
 6. s) dono, zukko, chaqqon.              d) san’atkor, unumli, noma’lum.

18.- li qo`shimchasi bilan yasalgan so`zlar qatorini belgilang ?

 1. a) Ali, Vali, Soli   b) balli, dalli, gulli
 2. s) erli, baxmli, omadli d) Toshkentlik, kiyimlik, do`ppilik
 3. 19. Modda-ma’dan otlari qaysi qatorda berilganligini aniqlang.
 4. a) korxona, shifokor  b)kitob, jurnal, gazeta

c)zumrad, yoqut, sadaf                 d) dunyo, olam, jahon

20) O’rin-joy nomlariga beshta misol yozing.

Javob:

21) Harakat nomi qo’llangan gap tuzing.

Javob:

22) Lug’aviy shakl yasovchi qo’shimchalar ishtirokida so’zlar misol keltiring.

Javob:

23) Mavhum ot yasovchi qo’shimchalar qaysilar?

Javob:

24) Tarixiy sana va bayram nomlaridan qaysilarini bilasiz?

Javob:

25 ) Nuqtalar o’rniga mos keladigan kelishik qo’shimchalardan mosini qo’ying.

Yovuzlik…  ezgulik…  ajrata oladigan kishigina aqllidir.

Javob:

 

 

 

 2017-2018 o’quv yili uchun ona tili fanidan tayyorlangan testlar banki

                                                         6-sinf       IV  chorak       I variant

1.Qaysi qatorda faqat nisbiy sifatlar berilgan?

A.Moviy, shirin, go’zal.                 B.Mazali, mayin, go’zal.

C.devoriy, ijodiy, kuzgi.                 D.Dongdor, sariq, sevimli.

2.Yasama sifatlar berilgan qatorni aniqlang.

A.Sho’x, ziyrak, oz                        B.Tor, bukri, achchiq, go’zal

C.Oq, kam, sho’r                           D.Xushfe’l, iboli, moshrang

3.Qo’shma sifatlar qaysi qatorda berilgan?

A.Sersuv, nimpushti, o’qish.           B.Ziyrak, xo’shro’y, dono,                                                        C.Yetuk, sezgir, zilol.                      D.Sheryurak, mehmondo’st, vatanparvar.

4.Ortirma daraja shaklidagi sifat berilgan qatorni  toping?

A.Ko’kish, sarg’imtir, kuchliroq.               B.Oppoq, nihoyatda, viqorli, yam-yashil.    C.Qizg’ish, ko’kimtir, katta.                       D.Sarg’ish, yassi, uchqur.

5.Otlashgan  sifat  qo’llangan  gap  qatorini  aniqlang.

A.Mulola baland tog’ etagida joylashgan  yam-yashil  qishloqcha.     B.Kuz  havosidan rangi xira tortgan o’tloq va yong’oqzor oralab baland tog’ tomon ko’tarila boshladik.                             C.Qayerdandir yel epkini  uchirib keltirgan o’t-o’lanlarning yoqimli hidi dimoqqa urildi.

D.Jasur jangda sinalar.

6.Qaysi gapda sanoq son qo’llangan ?

A.Biz, uch yigitchaga ustozning e’tiqodi boshqacharoq edi                                                               B.Ana xolos, sochning yarmi  oqarib bo’larkanda.    C.Uchinchi paravozda o’zini o’nglab oldi

D.Yaxshi,  birga uchamiz.

7.Chama son qo’llangan gap qatorinibelgilang.

A.Ikki soatlar yurganimizdan so’ng yalanglik ustidan chiqib qoldik.

B.Birdan,to’rt tomoni qum sahrosi o’rab yotgan katta yalanglik ko’zga tashlandi.

C.Nihoyat ikki kun deganda sovuq izg’irinning shashti pasayib, iliq kunlar boshlandi. D.Dovuchchalardan  bir-ikki donasin uzib og’zimga soldim.

8.Qaysi qatorda   sanoq  sonlar  bilan  qo’llanuvchi  hisob  so’zlar  mavjud?

A.Bir marta  “Tajriba”sifatida   yonida to’xtamoqchi bo’ldim.

B.Uchinchi   haftaga o’tgach  ustozimning  zarurati bo’lmay  qoldi

C.Xullas  sal kam bir oy deganda haydovchilik sirlarini bilib oldim

D.Har tupdagi hosilni bir zambildan chiqar deb chamaladilar

9.Jamlovchi  son  qo’llangan  gap  qatorini  belgilang

A.Bir  payt  o’zimga kelsam ,  dahanadan  ikki-uch  qadam nari  bedazorda  yotibman

B.Bu  ikkinchi  bor  osmonga  ko’tarilishim  edi

C.Uchalasi  ham  o’qishni  a’lo  baholarga  bitirdi

D.Bir  mahal  vujudimga   jon  oralaganday  bo’ldi

10.Qaysi  gapda  tartib son  qo’llangan?

A.Birinchi  ustozim  ozg’indan  kelgan,  baland  bo’y, g’oyat  mehribon  inson  edi

B.Ular  oralig’ini  roppa- rosa  910  yil  ajratib  turadi

C.Bir  piyoladan  choy  ichib  tashqariga  chiqdik

D.Ikki  kunchadan  beri  safardoshlarim og’zidan  sayohat  taassuroti tushmaydi

11.Faqat  h  bilan yoziladigan  so’zlar  qatorini  aniqlang

A.Ba…t,  sha..s           B.Ma..fiy, u…lamoq              C…otira, …abar        D.Gav…ar, che…ra   12.Narsa  otlari  qaysi  qatorda  berilgan ?

A.Sher, tuya  ,yo’lbars                     B.O’chirg’ich ,o’lchagich,elak

C.Archa ,bug’doyzor ,sabzavot      D.Olma ,o’rik ,nok

13.Qaysi jumlada  joy  nomini atovchi  ot   qo’llangan

A.Namangan  gullar  shahri              B.To’tilar  oyog’i  daraxtda  yurishga  yaxshi moslashgan  C.Uchuvchilar  kuchli  jasur, dadil va  qat’iyatli  kishilardir

D.O’zbekistondagi  ko’hna  shaharlardan  biri  Xiva   hisoblanadi

14.Yasama  otlar  qaysi  qatorda  berilgan ?

A.Maktab, kitob,dars                B.Bog’ ,dala ,shiypon

C.Jilg’a ,daryo ,ko’l                 D.Suxandon ,san’atkor ,binokor

15.Paytni  anglatuvchi  otlar   qo’llangan  gap  qatorini  aniqlang

A.Ko’p  jism  va  narsalar  shar  shakliga  ega                                                                              B.She’riy  nutq  yuritish  nutqqa   muayyan  tartib berishdan boshlanadi .

C.O’zbek tili eng qadimgi tillardan hisoblanadi

16.Orttirma daraja shaklidagi sifat berilgan qatorni toping.

A.Ko’kish, sarg’imtir ,kuchliroq.           B.Oppoq, nihoyatda  viqorli, yam-yashil.                     C.Qizg’ish, yassi, uchqur.                      D.Sarg’ish, ko’kimtir, katta.

 1. Kichraytirish qo’shimchalari yordamida hosil bo’lgan otlar qaysi qatorda berilgan? a)Do’stlik,ahillik,birodarlik b)Qo’rg’oncha,qizaloq,uycha

c)Uycha,darcha , laycha                       d)Gul,ko;kat,o’simlik

18.Turdosh otlar berilgan qatorni toping.

a)bola,binafsha,bo’tako’z                    b)go’zal, moviy, musobaqa

c)Tinglamoq, izlamoq, sayr qilmoq    d)Andijon,Farg’ona,Namangan

 1. 19. .Ibora qo’llanilgan gap qatorini  toping

A)Adab –aql va  iymonning  chirog’i obro’ –e’tibor  sarmoyasidir

B)Akbarjonning  tepa  sochi  tikka  bo’ldi                                                                                                                           C)Deydilarki, kungaboqar umr  bo’yi kunga  boqar    D)O’tkir  zehnli  bola

20.Tilshunoslikning  leksikologiya  bo’limida  nimalar  o’rganiladi

A)So’z  va so’z ma’nolari                  B)Tilning  tovush  tizimi

C)Gap                                                 D)So’z  birikmalari

21.Nuqtalar o’rniga mos keladigan so’zlarni tanlang .Inson …faqat bo’lishni o’zi…qiladi

A)Bilan ,dilkash, o’zlik                      B)Uchun, aqlli, kamlik

C)Kabi, tadbirkor ,yetarli                  D)Haqida ,yetuk ,ma’lum

  22.Tasviriy ifoda berilgan qatorni toping

A)Belni bog’lamoq                          B)G’azal  mulkinimg sultoni

C)Daftarga  yozmoq                         D)A va C  javoblar to’g’ri

23.Faqat e unlisi  qo’llaniladigan so’zlar qatorini toping.

A)…kin,…rkin,…                     B)…man,…t…lak,

C)T…rak,t…lba                         D)…shak,b…lak;

24.Qaysi qatordagi so’zlar tutuq belgisi bilan qo’llaniladi?

A)Sinoat,shijoat,saodat                B)A’lo,ma’no,san’at

C)Sun’iy,tabiiy,sheriy                 D)Talab,shariat,sanoat

25.Qaysi qatordagi so’zlarda bo’g’in ko’chirish qoidasi buzilgan?

A)Ko’ng-il,sing-il                         B)Pe-sha-na,ko’ch-gan

C)Mat-bu-ot                                  D)Pi-choq,mai-shat

 

 

2017-2018 o’quv yili uchun ona tili fanidan tayyorlangan testlar banki

                                                         6-sinf       IV  chorak       II variant

 1. 1. O’rin-joy otlari berilgan qatorni toping.

a)Soylik, soat, dorboz.                   b)Jarlik, tepalik, soylik.

c)Dehqonchilik, jilg’a, qir.            d)Tog’lik, siyohdon.    

 1. Qaysi qatordagi gapda holat ma’nosi ifodalangan?

a)Daraxt ko’kardi.                  b)Axmad o’qidi.

c)Gulnora keldi.                     d)Quyosh chiqdi.

 1. 3. Qaysi qatorda bir o’zakdan yasalgan so’zlar bor.

a)Gulla, gulchi, guldor          b)Suvchi, suvli, o’yla

c)Aqlli, aqlsiz, gulchi                d)O’qituvchi, o’quvchi, so’zchi

 1. 4. Shaxs otlari berilgan qator.

a)Bog’bon, o’quvchi, muhrdor                b)Folbin, Dehqonobod, oshpaz

c)Maqtanchoq, hurkavich, kitobxon         d)Sayroqi, bilag’on, tirishqoq

 1. 5. Sifat so’z turkumi asosida hosil bo’lgan atoqli otni toping.

a)Aziz, go’zal, shirin                         b)Ulug’, sotiboldi, asal

 1. c) Anor, Rayhon  d)Aziz, Xursand, Saksonboy
 2. Qaysi qatorda narsa oti yasovchi qo’shimchalar berilgan?

a)–gi, -q, -g                    b)–chi, -a, -bin

c)–g’in, -paz, -in            d)–kash, -soz, -chi

7.O’rin-joy otlari yasovchi qo’shimchalar berilgan qatorni toping.

a)–iston, -goh, -zor             b)–goh, -y, -obod       c)–iq, -loq, -a        d)–cha, -ot, -iston    8.Mavhum ot berilgan qatorni toping.

a)Hayo qalbning haqiqiy ko’zgusidir.    b)Ular qushchalarni tomosha qilishdi.

c)Oldimizda mevali va mevasiz daraxtlari ko’p bo’lgan o’rmon.

d)Hozir ular uchun eng bexatar yo’l Toshkent edi.

9.Qaysi qo’shimchalar sifat so’z turkumini yasashda asosiy rolni bajaradi.

  a)–dor, -li, -aki                     b)–mand, -gi, -xon

c)–lik, -ba, -ish                     d)–k, -iq, -at

 1. 10. Quyidagi gaplarning qaysi birida tirening ishlatilishida xatolikka yo’l qo’yilgan. a)Eshitganlarim – haqiqatdir.    b)Taniganim – do’stlarim.

c)Aziza – tikuvchi.                           d)  ukam – o’quvchi

 1. 11. –siz, -ona, -larcha, -siga, -cha, -lab qo’shimchalari bilan qaysi so’z turkuni yasaladi?  a) ot;                 b) fe’l;                     c) ravish;                          d) sifat;
 2. 12. Ravishlar tuzilishiga ko’ra necha xil bo’ladi?
 3. a) 3;              b) 4;                    c) 5;                       d) 6;
 4. 13. Ravishlar tuzulishiga ko’ra qanday turlarga bo’linadi?
 5. a) holat; payt;                                       b)sodda; holat

c)daraja – miqdor, qo’shma;                 d) sodda, juft, takror, qo’shma

 1. 14. Hisob so’zlarning asosiy vazifasi…

a)Narsalarning sanog’I va o’lchovini umumlashtiradi.    b)Nutqqa jozibadorlik bag’ishlaydi.    c)Sanoq son bilan sanaladi,.                 d)Takrorning oldini oladi.

 1. 15. Payt ravishlari berilgan qatorni toping.

a)Astagina, tezroq                              b)Onda-sonda, ba’zan

c)Shu yerda, o’tgan yili                      d)Kecha, qayerdan

 1. 16. -in qo’shimchasi bilan yasalgan sifatlar qaysi qatorda berilgan?

  a)Keskin, otashin.              b)To’kin, erkin.

c)Chirkin, yog’in.             d)Tiqin, yig’in.

17.Kunduzlari quyosh sarotondagiday qizdirib turdi. Ostiga chizilgan so’z qaysi qatorda to’g’ri izohlangan?

a)Holat ravishi             b)Payt ravishi           c)Sifat          d)Ot

 1. Ravish + ot tarzida yasalgan qo’shma sifatni toping.

a)Hozirjavob                   b)Kaltafahm

c)Ochofat                        d)Xompishgan

 1. 19. Qaysi qatorda takroriy sifatlar berilgan?

a)Mayda-mayda, shirin-shirin, tovoq-povoq.  b)Lo’ppi-lo’ppi, achchiq-achchiq, yirik-yirik. c)Katta-katta, dasta-dasta.                                 d)A va B.

20.Sifatlarning qiyosiy-daraja shakliga beshtadan misol yozing.

Javob:

 1. 21. Sonlarning ma’no guruhlariga qaysilar kiradi?

Javob:

 1. Ravish yasovchi qo’shimchalarga misol keltiring.

Javob:

 1. 23. Miqdor-daraja ravishlari qaysilar?

Javob:

 1. 24. Rang-tus, maza-ta’m beruvchi sifatlar.

Javob:

 1. 25. Jamlovchi sonlar va ularning yasalishi haqida yozing.

Javob:

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

blog lam dep | toc dep | giam can nhanh

|

toc ngan dep 2016 | duong da dep | 999+ kieu vay dep 2016

| toc dep 2016 | du lichdia diem an uong

xem hai

the best premium magento themes

dat ten cho con

áo sơ mi nữ

giảm cân nhanh

kiểu tóc đẹp

đặt tên hay cho con

xu hướng thời trangPhunuso.vn

shop giày nữ

giày lười nữgiày thể thao nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thonmau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcmphụ kiện thời trang giá rẻ